Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 01.06.2006

Sopimusehdot vaikuttavat siihen, miten metsänomistajat suhtautuvat monimuotoisuuden suojeluun

Metsänomistajien aloitteellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvat keinot näyttäisivät lisäävän metsien monimuotoisuuden suojelun hyväksyttävyyttä perhemetsänomistajien keskuudessa. Metsänomistajien välillä on kuitenkin suuria eroja suojeluun suhtautumisessa. Tiedot ilmenevät Metlassa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin perhemetsänomistajien suhtautumista vapaaehtoisiin metsäluonnon monimuotoisuuden suojelukeinoihin. Erityisesti tarkasteltiin vapaaehtoisen suojelusopimuksen ehtoja, kuten käyttörajoituksia, vuosittaisia korvauksia hehtaaria kohti, sopimuskauden pituutta ja sopimuksen peruuttamismahdollisuuksia, ja miten nämä ehdot vaikuttivat sopimuksen hyväksyttävyyteen.

Tämän tutkimuksen perusteella metsänomistajat hyväksyvät parhaiten sellaiset suojelukeinot, jotka perustuvat metsänomistajan oma-aloitteisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Pienialaisten kohteiden, esimerkiksi haaparyhmien tai lahopuukeskittymien, suojeluun tai luonnonhoitosuunnitelmaan perustuvaan suojeluun suhtauduttiin myös yleensä myönteisesti. Lyhyttä sopimuskautta pidettiin parempana kuin pitkää. Niin ikään suosittiin joustavia sopimusehtoja, jotka tekevät sopimuksen purkamisen yksinkertaiseksi.

Tutkimuksessa havaittiin, että noin kaksi kolmasosaa vastaajista olisi hyväksynyt suojelusopimuksen jollain ehdoin. Kaikki metsänomistajat edellyttivät suurempaa korvausta suojelusta siinä tapauksessa, että suojelun aloitteentekijä on joku muu kuin metsänomistaja itse. Suurempaa korvausta hehtaaria kohti vaadittiin myös silloin, kun suojeluun kaavailtu kohde on on pienialaisia kohteita selvästi laajempi alue.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi pyrittäessä parantamaan metsien monimuotoisuuden suojelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja kustannustehokkuutta.

Julkaisu: Horne, P. 2006. Forest Owner's Acceptance of Incentive Based Policy Instruments in Forest Biodiversity Conservation - A Choice Experiment Based Approach. Silva Fennica 40(1):169-178.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi