Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 26.05.2006

Metsäntutkimuslaitos esittää säännöstellyn poronhoidon sallimista Mallan luonnonpuistossa

Asetusmuutokselle olisi ekologiset ja kulttuuriset perusteet

Metsäntutkimuslaitos (Metla) esittää ympäristöministeriölle Kilpisjärvellä sijaitsevan Mallan luonnonpuiston laidunkiellon kumoamista. Porolaidunnus on ollut Mallalla asetuksella kiellettyä vuodesta 1981. Metlan mukaan sopimuspohjainen porojen säännöstelty laidunnus puistossa voisi olla mahdollista. Ratkaisuesityksen perusteluna on Metlan Kolarin toimintayksikön 2000–2004 Mallalla toteuttama monitieteinen tutkimushanke.

Nykyisin ymmärrys laidunnuksen luonnonsuojelullisesta ja ympäristönhoidollisesta merkityksestä on lisääntynyt. Laidunnuksella on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia kasvieliöyhteisöihin. Sen on todettu edistävän kasvien välisessä kilpailussa heikommalle jäävien kasvilajien säilymistä ja siten edistävän luonnon monimuotoisuutta. Malla on kuuluisa harvinaisista ja uhanalaisista tunturikasveista, joita ei tavata muualla Suomessa.

Ratkaisuesityksen perusteluna on otettu huomioon myös luonnonkäytön sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyvät näkökulmat. Mallan luonnonpuistossa ne liittyvät saamelaisten oikeuksiin harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan saamelaisalueella. Näiden oikeuksien tunnustaminen ja niiden suhde muuhun lainsäädäntöön on ollut esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Säännöstelty poronhoito sallittaisiin sopimuspohjalta - oikeudelliset perusteet selvitettävä
Metla esittää laidunratkaisun toteuttamiseksi kaksi vaihtoehtoista toimintamallia. Puisto aidattaisiin mutta aitaan tehtäisiin portteja, joiden kautta poroja voitaisiin viedä puistoon sopimalla porojen määristä ja ajankohdista Käsivarren paliskunnan kanssa. Toisessa vaihtoehdossa puistoa ei aidattaisi vaan laidunnus toimisi sopimuspohjalta paliskunnan kanssa. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät laidunnuksen kieltävän asetuksen kumoamista.

Metlan mukaan ympäristöministeriön tulee selvittää vaihtoehtojen juridinen pätevyys suhteessa vallitsevaan saamelaisten oikeuksia koskevaan oikeusjärjestykseen ennen niiden toimeenpanoa.

Tutkimustoiminta turvataan
Luonnonpuistot ovat – toisin kuin kansallispuistot – ensisijaisesti alkuperäisen luonnon suojelua ja tieteellistä tutkimustoimintaa varten rauhoitettuja alueita. Molemmissa toimintamalleissa puistossa olevat Helsingin yliopiston, Kilpisjärven biologisen aseman ja Oulun yliopiston tutkimuskoealat suojataan laidunnukselta. Metla sopii ympäristöministeriön kanssa tarvittavista seurannoista ja tutkimuksista toteutuvan toimintamallin osalta.

Mallan luonnonpuisto on maamme vanhin suojelualue, joka rauhoitettiin jo vuonna 1916. Sen vanhoja tutkimusaiheita ovat arktisen alueen kasvitiede, linnut, hyönteiset ja pikkunisäkkäät. Uudempia tutkimuksen kiinnostuksen kohteita ovat esimerkiksi tunturivedet ja maaperäbiologia. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät tutkimukset ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Kuten useimmissa luonnonpuistoissamme, myös Mallalla on retkeilijöille suunnattu polku, mutta sen ulkopuolella liikkuminen on sallittua vain talvisin.

Julkaisu: Mikko Jokinen (2005). Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 941. 332 s. + karttaliitteet.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi