Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.05.2006

Ylä-Lapin asukkaiden mielestä kaikki luonnonkäyttömuodot pitäisi säilyttää

Luonnonympäristöllä on Ylä-Lapin kuntien – Inarin, Utsjoen ja Enontekiön – ihmisten arkielämässä aivan erityinen merkitys. Haastateltavien luokittelu porotalouden, metsätalouden tai matkailun edustajiksi ei täysin onnistu, koska monet yhdistävät eri elinkeinoja. Tämän vuoksi useimmat katsovatkin, että alueella pitäisi säilyttää kaikki nykyiset luonnonkäyttömuodot. Tämä selviää Metlan Ylä-Lapin luonnon kestävä käyttö -hankkeessa tehdyistä teemahaastatteluista.

Paitsi taloudellisesti, luonto on merkittävä osa elämäntapaa ja monille syy asua alueella, jossa taloudellinen toimeentulo on epävarmaa ja vuodenaikojen sesonkeihin sidottua. Ylä-Lappiin myös muutetaan etelämpää nimenomaan luonnonarvojen vuoksi. Noin kolmannes haastatelluista 50 ylälappilaisesta kertoi joko muuttaneensa alueelle tai asuvansa siellä erämaisen luonnonympäristön ja siihen liittyvien toimintojen vuoksi. Monet haastateltavista luonnehtivat luontoa kodiksi ja koko elämäntapaa määrittäväksi tekijäksi.

Käsitteet ”virkistyskäyttö” ja ”luontoharrastukset” eivät välttämättä onnistu tavoittamaan luontoon liittyvän elämäntavan kokonaisuutta. Haastattelujen perusteella vodaan sanoa, että luonnonkäyttö ei ole helposti erotettavissa elinkeinoon ja virkistykseen, vaan marjastus, kalastus ja metsästys ovat osa toimeentuloa.

Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -tutkimushankkeessa on selvitetty vuodesta 2004 alkaen pohjoisimpien kuntien asukkaiden näkemyksiä luontoon pohjautuvien elinkeinojen ristiriidoista ja asukkaiden omasta luonnon käytöstä teemahaastatteluin ja kyselytutkimuksella. Määrällisillä mittareilla mitattavien taloudellisten tunnuslukujen lisäksi on pyritty saamaan kuvaa luonnon käytön kulttuurisesta ja sosiaalisesta merkityksestä.

Kyselytutkimuksessa luontoharrastuksista kysyttäessä kalastus, marjastus ja metsästys ovat erittäin suosittuja. Metlan tutkimushankkeessa tehdyssä kyselytutkimuksessa (n = 791) yli puolet ylälappilaisista vastaajista ilmoittaa harrastavansa kalastusta. Marjastus on yhtä suosittua. Metsästys on selvemmin sukupuolittunut eli metsästyksen harrastajat ovat lähinnä miehiä. Moottorikelkkailun ilmoittavat harrastukseksi useimmin nuorimpien ikäluokkien edustajat.

Teemahaastatteluissa haastateltavat korostavat etenkin asuinkyliensä lähiympäristöä kalastuksen, metsästyksen ja marjastuksen kannalta arvokkaina alueina ja kylien tuntumassa tapahtuvat metsänhakkuut saavatkin eniten kritiikkiä osakseen. Luonnon käyttöön katsotaan kohdistuvan eri puolilta erittäin voimakkaita paineita. Etenkin Utsjoella ja Enontekiöllä ollaan huolissaan matkailun mukanaan tuomista yhä lisääntyvistä reitistöistä. Inarissa kannetaan huolta myös mökki- ja muun matkailurakentamisen lisääntymisestä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi