Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.05.2006

Matkailusta on tullut Inarin merkittävin elinkeino

– myös muut luontoon perustuvat elinkeinot ovat tärkeitä

Kokonaistuotoksen ja työllistävyyden perusteella matkailusta on tullut Inarin merkittävin elinkeino. Se työllistää ihmisiä lähes kaksi kertaa enemmän kuin muut luontoon pohjautuvat elinkeinot, Metsähallituksen metsätalous ja luontopalvelut, porotalous, yksityinen metsätalous ja puutuotteiden jalostus, yhteensä. Matkailun kokonaistuotos on lähes kolminkertainen muiden luonnon käyttöön perustuvien elinkeinojen yhteenlaskettuun tuotokseen verrattuna. Matkailun ylivertaisuudesta huolimatta kaikki muutkin tutkitut elinkeinot ovat tärkeitä kunnan talouden ja elinkeinorakenteen monipuolisuuden kannalta. Tämän vuoksi asukkaat pitävät elinkeinojen yhteensovittamista tärkeänä. Tiedot selviävät Metlan Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -hankkeessa tehdystä talousanalyysistä ja alueen asukkaille suunnatusta kyselystä.

Matkailun välittömät vaikutukset Inarin tuloihin olivat 56 miljoonaa euroa (19,8 %) ja työllisyyteen 526 henkilötyövuotta (20,0 %). Metsäsektorin toimialojen tulo-osuus oli yhteensä 5 % ja työlli­syysosuus 5,3 %. Porotalouden osuudet olivat vastaavasti 1,4 % ja 8,3 %.

Luontoon perustuvista elinkeinoista puutuotteiden jalostus aiheutti suhteellisesti suurimmat kerrannaisvaikutukset. Sen tuotosyksikön kokonaisvaikutukset Inarin paikallistalou­teen olivat 2,28-kertaiset. Metsähallituksen metsätalous aiheutti 2,03-kertaisella vaikutuksella toiseksi suurimmat kerrannaisvaikutukset. Muiden tutkittujen elinkeinojen kerrannaisvaikutukset olivat hyvin lähellä koko kunnan toimialojen tuotantokerrointen keskiarvoa (1,82).

Alueen asukkaille suunnatun kyselyn mukaan nykyiseen maankäyttöjakaumaan – metsätalouden käytössä olevat maat, porolaitumet, erämaat ja suojelualueet – ollaan keskimäärin suhteellisen tyytyväisiä. Luonnonkäyttöä koskevissa asioissa asukkaat haluavat säilyttää päätösvallan paikallistasolla. Kaikkein vähiten asukkaat antaisivat päätösvaltaa globaaleille toimijoille, joita kyselyssä edustivat Greenpeace ja EU. Metsätaloutta ja hakkuita ei sinällään vastusteta, mutta hakkuiden tulisi perustua miestyöhön. Maanmuokkausta metsän uudistamisen yhteydessä vastustetaan.

Talousanalyysin ja asukkaille tehdyn kyselyn perusteella elinkeinojen yhteensovittaminen on tärkeää sekä paikallistalouden että paikallisyhteisön näkökulmasta.

Metlan koordinoimassa Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -hankkeessa tutkitaan monitieteisesti luonnon käyttöön perustuvia elinkeinoja ja niiden välisiä suhteita Ylä-Lapissa. Tutkimuksessa selvitetään eri elinkeinojen paikallistaloudellista, sosiaalista ja kulttuurista merkitystä sekä metsätalouden vaikutusta poronhoitoon ja päin vastoin. Tavoitteena on selvittää, voidaanko eri elinkeinoja ja metsänkäyttömuotoja harjoittaa samanaikaisesti, oikeudenmukaisesti ja kestävästi samalla alueella. Hankkeessa tuotetaan tutkimustuloksia, välineitä, päätöstukea ja toimintavaihtoehtoja metsien hyödyntämiseen perustuvien maankäyttömuotojen ja elinkeinojen yhteensovittamiseen.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi