Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 05.05.2006

Opas kuusen viljelijöille

Kuusen uudistamistuloksia voidaan parantaa käyttämällä kullekin kasvupaikalle soveltuvia menetelmiä. Viljelytekniikkaa on kehitetty ja istutuskautta pidennetty mm. koneellisen istutuksen yleistyessä. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) julkaisemaan uuteen opaskirjaan on koottu tarvittavat tiedot kuusen taimikon perustamisesta alkaen uudistamisen suunnittelusta ja jatkuen varhaishoitoon asti. Oppaan avulla metsäammattilaisilla on mahdollisuus päivittää tietonsa uudistamisketjun kaikista vaiheista.

Oppaassa käydään läpi kuusen taimikon perustamisketju ja perusteet eri menetelmien valintaan. Kirja sisältää perustiedot kasvupaikkojen ominaisuuksista ja niiden vaikutuksesta taimien elossapysymiseen, maanmuokkauksen perusteet sekä taimien kasvuun vaikuttavat tekijät.

Lisäksi kuvataan lyhyesti kuusen paakkutaimille soveltuvat maanmuokkaus- ja istutusmenetelmät sekä annetaan uusimpiin tutkimustietoihin perustuvat suositukset taimilaji- ja kasvupaikkavalinnasta ja istutuksen ajoittamisesta. Ohjeita annetaan myös eri tavoin varastoitujen taimityyppien vaatimista hoitotoimista ennen istutusta.

Taimikon varhaishoidosta käsitellään heiniminen ja varhaisperkaus. Kirjan lopulla esitellään vielä tärkeimmät kuusen taimikkoa uhkaavat tuhonaiheuttajat ja annetaan ohjeet, kuinka niiden tuhoja voidaan vähentää. Taimikon perustamisen eri vaiheet käydään oppaassa läpi niin, että kussakin luvussa käsitellään aina yhtä vaihetta ja luvun loppuun on koottu tietotauluksi kyseisen työvaiheen tärkeimmät huomioon otettavat asiat.

Kirjoittajien lisäksi oppaan suunnittelussa on ollut mukana suuri joukko Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoita. Oppaan julkaisemisen on mahdollistanut Metsämiesten Säätiöltä saatu rahoitus.

Julkaisu: Luoranen, J. & Kiljunen, N. 2006. Kuusen paakkutaimien viljelyopas. Metsäntutkimuslaitos. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä. 108 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi