Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 03.05.2006

Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94

Metsätieteen aikakauskirjassa 1/2006 esitetään yksityiskohtaisia tuloksia metsätuhojen esiintymisestä Suomessa valtakunnan metsien 8. inventoinnin tulosten perusteella. Kahdeksas inventointi tehtiin vuosina 1986–1994. Koko maan metsämaan pinta-alasta noin 40 prosentilla esiintyi eri asteisia tuhoja. Tuhoista noin 88 prosenttia oli lieviä tai lievähköjä, noin 11 prosenttia vakavia ja vain noin yksi prosentti täydellisiä tuhoja.

Täydellisiä tuhoja todettiin lähes 72 000 hehtaarilla. Etelä-Suomessa tuhoja esiintyi kolmasosalla ja Pohjois-Suomessa noin puolella metsämaan pinta-alasta. Tuhojen aste oli Pohjois-Suomen metsissä keskimäärin selvästi vakavampi kuin Etelä-Suomessa. Etelä-Suomessa puuston kokonaistilavuudesta tuhonalaista puustoa oli 25,8 prosenttia ja Pohjois-Suomessa 49,1 prosenttia. Kuolevan ja käyttökelpoisen kuolleen puuston tilavuus oli koko maan metsissä yhteensä 2,7 prosenttia puuston kokonaistilavuudesta. Eniten tuhoja esiintyi koko maa huomioonottaen mänty- ja lehtipuuvaltaisissa metsissä, taimikkovaiheessa olevissa sekä vanhoissa metsissä. Sensijaan Pohjois-Suomessa tuhoja esiintyi suhteellisesti eniten kuusivaltaisissa metsissä ja tuhot olivat vakavampia.

Yleisimpiä tuhojen aiheuttajia olivat erilaiset sienitaudit kuten versosurma, lahottajasienet, tervasroso ja muut sienitaudit sekä hirvet ja muut selkärankaiset. Muita merkittäviä tuhonaiheuttajia olivat muun muassa tuuli ja lumi. Metsiköiden harsuuntumista esiintyi alle viidesosassa metsämaan alasta. Yksittäisten havupuiden harsuuntuminen oli pääosin lievää.

Julkaisu: Yli-Kojola, H. & Nevalainen, S. 2006. Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94. Metsätieteen aikakauskirja 1/2006: 97–180.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi