Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 04.04.2006

Uusilla metsänhoitopalveluilla luodaan lisäarvoa metsätaloudelle

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Nuutti Kiljusen Joensuun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa luotiin skenaariotutkimusta käyttämällä vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia metsätaloudelle Suomessa. Puun tuottamisen kannalta keskeisimmät tutkimuskohteet selvitettiin eri skenaarioista. Tulosten perusteella koottiin lisäarvon luomiseen perustuva metsän uudistamisen ja varhaishoidon palvelukokonaisuus.

Ensimmäinen osa palvelukokonaisuutta oli laatutakuun sisältävä metsäuudistamispalvelu, jossa taimikko perustetaan metsänomistajalle kokonaispalveluna sisältäen taimikon varhaishoidon. Palvelukonseptin tarkoituksena on, että asiakas saa sovitun toimitusajan kuluessa sovitut laatukriteerit täyttävän taimikon ja tuona aikana palvelun tuottaja kantaa taimikon perustamiseen ja varhaiskehitykseen liittyvät riskit. Tutkimuksessa laskettiin palvelun tarjoajalle kertyviä riskejä eri toimintaympäristöissä.

Toinen tutkimuskohde käsitteli taimikon varhaishoitotarpeen ennustamista kuusen taimikoissa kuuden vuoden kuluessa istutuksesta. Jos taimikkokohtaista varhaishoitotarvetta voitaisiin ennustaa, voitaisiin taimikoihin tehtävät maastotarkastukset priorisoida todennäköisimmin varhaishoitoa vaativiin kohteisiin. Näin voitaisiin säästää kustannuksissa. Taimikon varhaishoitotarpeeseen selvästi vaikuttavia taustatekijöitä löydettiin tutkimuksessa, mutta luotettava varhaishoitotarpeen ennustaminen yksittäisille taimikoille ei onnistunut nykyaikaisilla luokittelualgoritmeillakaan.

Kolmas tutkimuskohde käsitteli kuusen taimikoiden perkauksen ajoituksen vaikutusta työn tuottavuuteen. Perkauksen lykkääminen kahdella vuodella aiheutti merkittäviä lisäyksiä raivaussahatyön työajanmenekissä. Käsittelyiden vaikutukset puuston kasvussa eivät simulointitutkimuksen perusteella eronneet merkittävästi eri käsittelyajankohtien välillä. Taimikoiden käsittelyn tarkalla ajoituksella on siten merkitystä työkustannusten kannalta, vaikka tuotantopuusto reagoisi eri ajankohtina tehtyyn käsittelyyn lähes samalla tavalla.

Julkaisu: Kiljunen, Nuutti 2006. Creating value through advanced silvicultural services. University of Joensuu, Faculty of Forestry. Dissertationes Forestales 17.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi