Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.03.2006

Puutuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta

Puutuotteet ja metsät ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hiiltä voidaan sitoa kasvaviin puubiomassan varastoihin metsissä ja puutuotteissa ja puuta voitaisiin lisätä kulutuksessa materiaalina ja bioenergiana. Puulla voidaan myös vähentää välillisesti fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, kun bioenergiaa käytetään fossiilisten polttoaineiden asemesta tai kun puulla korvataan materiaaleja, joiden valmistuksessa syntyy paljon päästöjä. Jos puumateriaalit elinkaarensa lopuksi voidaan kierrättää bioenergiaksi, ovat välilliset päästövähennykset vieläkin suurempia.

Tehtyjen tapaustarkastelujen perusteella puurakentamisen edistäminen näyttäisi lupaavalta keinolta ilmastonmuutoksen torjunnassa silloin, kun puulla voidaan vähentää runsaspäästöisten materiaalien käyttöä. Joissain käyttötarkoituksissa puun lisäkäytöllä saavutettava fossiilisen hiilen päästövähennys voi olla jopa paljon suurempi kuin puumateriaalin oma hiilisisältö.

Toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulevat todennäköisesti parantamaan sellaisten puutuotteiden kilpailuasemaa, joiden avulla voidaan saavuttaa suurimmat välilliset päästövähennykset. Puun käyttöketjujen hiilitasetarkastelut voivat toimia apuna tällaisten tuotteiden kehittämisessä.

Tutkimus oli osa "Suomen metsät ja puutuotteet ilmastonmuutoksen torjunnassa" -konsortiota, jota rahoittivat Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsingin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Metlan hanketta 3323. Tuloksia esitellään HMS -ohjelman loppuseminaarissa.

Lisätietoja:

Julkaisuja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi