Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.03.2006

Valtion ohjauskeinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muuttaisivat puun tarjontaa

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää erilaisia metsänkasvatuksen ohjauskeinoja. Valtio voisi hillitä ilmastonmuutosta suosimalla esim. puun pidempiä kiertoaikoja hiilimaksujen avulla tai tukemalla hiilen sidontaa edistäviä metsänhoitotoimenpiteitä. Metsien kiertoaikoihin vaikuttaminen ei ole kuitenkaan ristiriidaton ohjauskeino.

Jos metsänomistajat pidentäisivät kiertoaikoja, hakkuiden määrä ja puun myynti voivat lyhyellä aikavälillä laskea. Puun tarjonnan lasku puolestaan pienentää metsätalouden hyödynnettävyyttä uusiutumattomien hiilen varantojen korvaajana. Metlan professorin Jussi Uusivuoren mukaan olisi tärkeää pystyä arvioimaan puun tarjonnan supistumisesta aiheutuvan puutuotteiden vähenevän käytön ja toisaalta kasvavien metsävarojen kasvun nettovaikutus hiilitaseille.

Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että kiertoaikojen pidentäminen nostaa myös puun tarjontaa, jolloin metsätaloutta voidaan käyttää sekä hiilen nieluna että korvaamaan uusiutumattomia hiilenvarastoja. Pitkänkin aikavälin vaikutus riippuu mm. käytännössä noudatettavista kiertoajoista. Mikäli noudatetut kiertoajat ovat jo lähtökohtaisesti riittävän pitkiä, voi niiden pidentäminen johtaa puun tarjonnan laskuun pitkälläkin aikavälillä.

Valtio tukee metsähakkeen korjuuta ja kuljetusta, joka edistää puuperäistä sähkön ja lämmön tuotantoa. Tuki kohdistuu tällä hetkellä sellaisen puuhun, jota metsäteollisuus ei hyödynnä. Puun kysynnän kasvu energiakäyttöön voi johtaa myös sahateollisuuden sivutuotteiden, kuoren, purun ja hakkeen hintatason nousuun. Tämä parantaisi sahateollisuuden kannattavuutta.

Tutkimushanke Kustannustehokas ja kestävä hiilinielupolitiikka on osa Metlan tutkimusohjelmaa "Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät."

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi