Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.03.2006

Laskentamalleja biomassan ja maaperän hiilivarastojen arvioimiseen
Metsien hiilitase tutkimushanke päättyi

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on kehittänyt tietokonemalleja, joilla voidaan arvioida puuston ja maaperän hiilitaseita. Malleja on sovellettu myös valtakunnalliseen hiilitaselaskentaan. Mallien avulla arvioidaan mm. puuston ja muun kasvillisuuden biomassaa, neulas-ja oksakariketta sekä hiilen kertymistä ja vapautumista kangasmaiden maaperästä. Tutkimuksessa on myös määritetty valtakunnallisen hiililaskennan epävarmuuksia. Suurimmat epävarmuudet koskevat maan hiilinielun arviointia, mikä on kasvihuonekaasuinventaarien epävarmimpia osia myös muissa maissa.

Biomassan laskennassa käytettävien puulajista ja puuston iästä riippuvien kertoimien soveltuvuutta valtakunnallisiseen hiilitaselaskentaan testattiin yhteistyössä Ruotsin valtakunnan metsien inventoinnin kanssa. Tutkimus osoitti, että kullekin kasvillisuusvyöhykkeelle on kehitettävä omat mallinsa ja että biomassa-arvioinnin epävarmuus on suurinta nuorissa metsissä.

Metlan tutkimusryhmän osaamista on käytetty myös kehitettäessä Keski-Eurooppaan soveltuvia menetelmiä biomassan arviointiin. Suomen Akatemian rahoittaman tutkijavaihdon myötä on laadittu Tsekin kasvihuonekaasuinventaarissa käytettävät mallit kuusen biomassan laskentaa varten.

Hankkeessa tutkittiin myös kaukokartoitusmenetelmien mahdollisuuksia biomassan arvioinnissa. Tutkimuksessa osoitettiin yhdeksää eri allonpituuskanavaa tallentavan ASTER-satelliittiaineiston soveltuvan boreaalisten metsien biomassan määrittämiseen.

Metlan tutkimusryhmä järjestää huhtikuussa Euroopan Tiedesäätiön rahoituksella tutkijakokouksen, jossa kansainvälisen yhteistyön avulla etsitään keinoja joilla valtakunnallisia maan hiilinielun arvioita voitaisiin parantaa.

Tutkimusryhmän työ jatkuu uudessa hankkeessa 'Ihmistoiminnan vaikutus metsien hiilitaseeseen ja monimuotoisuuteen'. Hankkeessa tutkitaan metsien hiilinielujen ja biodiversiteetin säilyttämisen välisiä kytkentöjä sekä analysoidaan erilaisten metsänkäsittelyketjujen vaikutusta puuston ja maaperän hiilen sidontaan muuttuvassa ilmastossa. Tutkimuksessa mallitetaan mm. karikkesadannan riippuvuutta puuston kasvusta, sekä luonnonpoistuman todennäköisyyttä ylitiheissä metsissä.

Lisätietoja:

Lisätietoja laskentajärjestelmää varten kehitetyistä malleista:

Väitöskirja:

Lisätietoja kaukokartoitusaineistoista biomassan arvioinnissa:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi