Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 01.03.2006

Metla tutkii maaperän hiili- ja ravinnevarastojen muutoksia

Metsäntutkimuslaitos (Metla) aloittaa tutkimuksen, jossa selvitetään maaperän hiili- ja ravinnevarastoja sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Samassa tutkimuksessa kartoitetaan myös luonnon monimuotoisuuden tilaa.

BioSoil-hankkeeksi nimetty tutkimus toteutetaan kaikissa Euroopan unionin maissa. Tavoitteena on maakohtaisten tulosten lisäksi saada kokonaiskuva Euroopan metsämaiden ravinne- ja hiilivarastoista sekä luonnon monimuotoisuuden tilasta. Kukin unioniin kuuluva maa vastaa hankkeen toteuttamisesta omassa maassaan. Suomessa hankkeen toteuttaa Metla vuosina 2006-2007.

Hankkeen maaperätutkimuksissa selvitetään, kuinka paljon metsämaassa on kasveille käyttökelpoisia ravinteita ja kuinka paljon metsämaahan on varastoitunut ilmakehän hiiltä. Vertaamalla tuloksia Euroopan unionin alueella vuonna 1995 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen saadaan tietoa mahdollisista muutoksista ja niiden syistä.

Tietoa metsämaan hiilivarastoista tarvitaan, jotta pystytään selvittämään, täyttääkö Suomi Kioton ilmastosopimuksen tavoitteet. Hiilivarastoista saatavia tietoja käytetään myös kasvihuonekaasujen raportointijärjestelmän kehittämiseen.

Käynnistyvässä tutkimuksessa selvitetään ensimmäistä kertaa luonnon monimuotoisuutta näin laajasti Euroopan unionin alueella. Yhteneväisillä menetelmillä toteutettu tutkimus mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden tilan arvioinnin eri maiden välillä.

Luonnon monimuotoisuuden tutkiminen perustuu elävän ja kuolleen puuston mittauksiin sekä aluskasvillisuuden inventointiin. Aineisto tarjoaa mahdollisuuden tutkia maaperän, kasvillisuuden ja puuston suhteita, sillä mittaukset toteutetaan samoilla koealoilla.

Lisäksi BioSoil-hankkeessa kehitetään koko Euroopan alueelle soveltuvia maaperän ja luonnon monimuotoisuuden seuranta- ja tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa kerättävää tutkimustietoa voidaan hyödyntää Suomessa myös muissa tutkimuksissa, kuten kasvupaikkaluokituksen, laskeuman vaikutusten ja ilmastonmuutoksen tutkimisessa.

Euroopassa on toteutettu vuodesta 1985 alkaen metsien terveydentilan seurantaohjelmaa. Vuodesta 2003 alkaen ohjelmaa on kutsuttu Forest Focus -ohjelmaksi. Metsien terveydentilan seurantaohjelman perustamisen yhteydessä sovittiin erillistutkimuksista, joiden avulla tutkitaan luonnossa tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Nyt toteutettava BioSoil-hanke on yksi näistä erillistutkimuksista.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi