Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 27.02.2006

Wood-En-Man integroi tutkimustietoa metsäenergian kestävän käytön hyväksi

Lisääntyvä metsähakkeen tuotanto on nostanut esiin kysymyksiä metsäenergian intensiivisen hyödyntämisen vaikutuksista sekä metsikkö- että suuraluetasolla. Metla osallistui Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman rahoittamaan tutkimushankkeeseen Wood For Energy – a contribution to the development of sustainable forest management (Wood-En-Man). Hankkeessa tutkittiin metsäenergian hyödyntämisen suuntaviivoja Euroopassa ja luotiin sekä kansallisia että kansainvälisiä suosituksia metsäenergian kestävälle käytölle. Tutkimushanke toteutettiin seitsemän Pohjois- ja Baltian maan yhteishankkeena vuosina 2001–2005.

Wood-En-Man –hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa ja integroida tutkimustietoa metsäenergian käytön ekologisista, biologisista ja sosioekonomisista vaikutuksista. Tutkimushankkeen keskeisiä aiheita ovat olleet

Wood-En-Man –hankkeen erityisenä tavoitteena on saattaa tutkimuksissa hankittu tieto loppukäyttäjien eli päätöksentekijöiden, metsänomistajien ja metsäammattilaisten ulottuville. Hankkeen lopputuotteena julkaistaan kirja, joka käsittelee kattavasti tutkimushankkeen ekologiset ja sosioekonomiset aihepiirit ja antaa sekä kansallisia että kansainvälisiä operatiivisen tason suosituksia metsäenergian kestävän käytön näkökulmasta.

Metlassa kehitettiin hankkeen osatehtävänä loppukäyttäjille suunnattu EnerTree- päätöstukisovellus, joka yhdistää tutkimushankkeen ekologisia tutkimustuloksia sekä olemassaolevia metsää kuvaavia malleja metsikkötason simulaattoriksi. Sovelluksen avulla voidaan arvioida metsäenergian korjuun vaihtoehtoja metsikkötasolla ja verrata niitä tavanomaiseen ainespuun korjuuseen. Tuloksena saadaan mm. eri vaihtoehtojen vaikutus metsikön kasvuun tulevaisuudessa tuottojen nettonykyarvoon.

EnerTreen kehitystyö jatkuu edelleen Pohjoismaisen Ministerineuvoston rahoittamassa BIODST-BSR hankkeessa. Muita Wood-En-Man -hankkeen lopputuotteita ovat tietokanta erilaisten puutuhkalajien ominaisuuksista, loppukäyttäjille suunnatut seminaarit ja tapaamiset sekä tieteelliset julkaisut.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi