Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 23.02.2006

Sahatavaran lujuutta tutkitaan Kotkassa

VTT tutkii sahatavaran lujuutta mm. tutkimussahauksilla

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun metsä- ja puutalouden laboratorioissa Kotkassa on käynnissä volyymiltaan yksi suurimmista tutkimussahauksista Suomessa. Kyseessä on Combigrade-hankkeelle tehtävä tutkimussahaus, jota koordinoi VTT. Hankkeen taustajoukoissa on Suomesta mukana mm. Stora Enso Timber, UPM-Kymmene, Finnforest sekä rahoittajina Wood Focus ja Tekes. Metsäntutkimuslaitos (Metla) osallistuu sahaukseen Venäjän tuontipuuta koskevan, Euregio Karelia Naapuruusohjelmasta rahoitetun tutkimuksensa tarpeisiin. Tutkimuksissa käytetään samoja tukki- ja saha-aineistoja. Yhteensä tukkeja sahataan 2 600 kpl, puolet mäntyä ja puolet kuusta. Tukit on hankittu kolmelta alueelta Suomesta ja kolmelta alueelta Venäjältä.

Combigraden tavoitteena on tutkia ja vertailla erilaisten mittausmenetelmien kykyä ennustaa tukeista saatavan sahatavaran lujuutta. Lujuuslajitellun sahatavaran markkinat ovat kasvussa rakennustuotteiden CE-merkinnän vuoksi. Tutkittavia ja vertailtavia menetelmiä ovat mm. röntgenmittaus, ultraäänimittaus, koputusäänen nopeuden mittaus ja resonanssitaajuusmittaus.

Metlan hankkeen tavoitteena on tutkia Venäjältä hankittavan kuusen ominaisuuksia ja käyttökelpoisuutta rakennustuotteiden ja rakennuspuusepäntuotteiden materiaalina, itäsuomalaiseen kuuseen vertaillen. Tukin ja jatkossa myös sahatavaran tuonti on mahdollisuus suomalaisille puunjalostajille.

Tutkimussahausta esiteltiin medialle torstaina 23.2.06. Infotilaisuudessa olivat paikalla tutkimusjohtaja, MMT Hannu Boren KyAMK:sta, erikoistutkija, TkT Antti Hanhijärvi VTT:ltä, professori, MMT Erkki Verkasalo ja tutkija, MMM Kari Kannisto Metlasta sekä AMK:n metsä- ja puutalouden toimialajohtaja Kauko Yläsaari.

Modernin painekyllästyksen avulla parempia puupohjaisia rakennustuotteita

Tutkimussahaus on yksi osa KyAMK:n metsä- ja puutalouden toimialan viime syksynä käynnistynyttä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. T & K- toiminnan painopistealueeksi on valittu ympäristöystävällisesti painekyllästettyjen sään- ja kosteudenkestävien, kulutuskestävien, lahosuojattujen sekä palosuojattujen puupohjaisten rakennustuotteiden tutkimus ja kehitys.

Toiminta-ajatuksena on tarjota yrityksille mahdollisuus kehittää, valmistaa ja testata teollisuusmittakaavassa sään- ja kosteudenkestäviä, kulutuksenkestäviä, lahosuojattuja sekä palosuojattuja puupohjaisia rakennustuotteita. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten puupohjaisten rakennustuotteiden ominaisuuksien parantamista modernin painekyllästyksen keinoin ympäristöystävällisillä aineilla. Tällä hetkellä pyritään mm. parantamaan mäntyparketin ja lattialaudan kovuutta ja kosteudenkestoa täysin hajuttomalla ja vaarattomalla aineella yhteistyössä alan yritysten kanssa. Hanke päättyy syksyllä 2006, jolloin myös tulokset julkaistaan.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa toimintansa aloittavan komposiittilaboratorion ja modernisoidun painekyllästyslaitteiston hyödyntämistä uusien puukomposiittituotteiden kehittämiseksi on myös suunnitteilla. Näillä sovellutuksilla parannettaisiin lähinnä puutuotteiden lujuutta ja jäykkyyttä. Komposiittilaboratorio ja modernisoitava painekyllästyslaitteisto ovat samassa rakennuksessa.

Tutkimustoiminnassa hyödynnetään laajasti AMK:n puulaboratorioiden lähes ainutlaatuisen, kattavan peruslaitekannan antamia mahdollisuuksia harjoittaa tutkimustoimintaa koko valmistusketjun eri osavaiheissa niin lastuista tehtyjen levyjen ja palkkien, sahatavarajalosteiden ja viilutettujen tuotteiden osalta.

Mussalon laboratoriossa ainutlaatuinen laitekanta

KyAMK:lla on pitkät perinteet osallistumisesta mm. VTT:n ja Metlan erilaisiin tutkimuksiin puutuotealalla. VTT:n ja Metlan tutkimussahausta tehdään Kotkassa, koska Kymenlaakson AMK:n metsä- ja puutalouden koulutus- ja tutkimuslaboratoriossa on ainutlaatuinen peruslaitteisto erilaisten puupohjaisten rakennustuotteiden valmistamiseen. Laboratoriot sijaitsevat Kotkan Mussalossa. Parhaimpia esimerkkejä ovat tästä teollisuusmittakaavainen vanerin valmistuslinja sekä modernisoitavana oleva painekyllästyslaitteisto (kuvia ja tekstiä).

Tutkimus- ja kehityshankkeiden yhteisenä päämääränä on parantaa erityisesti männystä valmistettujen puutuotteiden mittapysyvyyttä, kosteuden-, kulutuksen-, lahon- ja palonkestoa hyödyntämällä männyn pintapuun luontaista hyvää kyllästävyyttä ja modernia painekyllästystekniikkaa. Modernilla painekyllästystekniikalla voidaan parantaa myös huonosti kyllästyvien puulajien, kuten kuusen vastaavia ominaisuuksia.

Tiedotteeseen liittyvät pressikuvat ovat sivulla: http://www.kyamk.fi/tiedotteet/kuvat/Sahaustutkimus/, (KyAMK tiedote)

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi