Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 20.02.2006

Metsäpalveluorganisaatioille kehitetään tehokkaita toimintakonsepteja

Uudet toimintamallit parantavat metsätalouden kustannustehokkuutta

Uusilla toimintamalleilla on mahdollista alentaa metsäpalvelun kustannuksia ja parantaa merkittävästi työn laatua sekä työntekijöiden motivaatioita. Etenkin taimijakelun ja istutustyön uudelleenorganisoinnilla voidaan vähentää selvästi kilometrikorvauskuluja sekä vapauttaa työnjohdon aikaa taimien kuljetuksesta tärkeämpiin tehtäviin. Työnjohdon ajankäyttöä voidaan tehostaa metsureiden työn omavalvonnalla ja samalla parantaa merkittävästi metsänhoitotöiden laatua.

Metsätalouden keskeisiä uhkakuvia ovat metsänhoitokustannusten nousu, metsätalouden kannattavuuden aleneminen, puunmyyntihalukkuuden väheneminen ja metsäteollisuuden raaka-ainehuollon vaarantuminen. Näiden uhkakuvien torjumisessa on metsäpalveluja tuottavilla organisaatioilla, kuten metsänhoitoyhdistyksillä ja metsäpalveluyrittäjillä, keskeinen tehtävä. Tässä tehtävässä onnistuminen on pitkälle kiinni palvelujen organisoinnista, toimintatavoista ja työmenetelmistä sekä palvelutarjonnasta. Metlan Suonenjoen yksikön "Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsäpalveluun" -hankkeen loppuraportissa esitetään tuloksia miten näitä tehtäviä voidaan kehittää vastaamaan metsäpalvelun toimintakentässä tapahtuvia muutoksia.

Hankkeen alussa metsänhoitoyhdistykselle räätälöitiin oma yksilöllinen kehittämisohjelmansa. Ohjelmat koostuivat useista erilaista toimintamalleista ja niiden vaikuttavuutta seurattiin määrällisin ja laadullisin mittarein. Jokaisen metsänhoitoyhdistyksen kehittämisohjelmaan kuului lisäksi psykologin ohjaama toiminta­kulttuuriosio, jonka tarkoituksena oli luoda pohjaa uusien toimintamallien käyttöönotolle. Hankkeen esimerkkiyrityksiksi valittiin kolme suurta metsänhoito­yhdistystä Pohjois-Savosta. Hankeen toisena toimintavuotena mukana oli lisäksi yksi metsänhoitoyhdistys Etelä-Suomesta.

Osa hankkeessa testatuista toimintamalleista voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön täysin itsenäisinä ja erillisinä kokonaisuuksina metsäpalvelujen tuottajan toiminnassa. Osa toimintamalleista taas tukee vahvasti toisiaan, jolloin paras hyöty saadaan silloin kun käytetään samanaikaisesti useaa eri mallia.

Monien toimintamallien täysimittainen käyttöönotto etenkin suurissa organisaatioissa vie paljon aikaa ja näin ollen niiden hyödyt voivat realisoituvat hitaasti. Ne mallit, joiden vaikuttavuutta voitiin selkeästi mitata jollain määrällisellä indikaattorilla, paransivat kuitenkin toiminnan kustannustehokkuutta ja laatua jo heti ensimmäisenä käyttöönottovuonna. On myös varsin luonnollista, että toimihenkilöt, jotka olivat käyttäneet uusia malleja pisimpään, ylsivät parhaaseen tulokseen. Metsäpalveluorganisaatioiden kannattaa siis pitää kiinni pitkään palvelleista ja toimintamallit hallitsevista työntekijöistään.

Uusia metsäpalvelun toimintamalleja testattiin kolmivuotisessa hankkessa, jonka rahoittajana olivat Pohjois-Savon TE -keskus, Sisä-Savon seutuyhtymä, Maa- ja metsätalousministeriö sekä kolme hankkeessa mukana ollutta metsänhoitoyhdistystä.

Julkaisu: Harstela, Pertti, Helenius, Pekka, Rantala, Juho, Kanninen, Kaija & Kiljunen, Nuutti: Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun. Metlan työraportteja 23. 56 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi