Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 01.02.2006

Metla tutkii puuston ja ilmaston vaikutusta soiden vesitaseeseen

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on aloittanut tämän vuoden alussa tutkimuksen, jossa selvitetään ilmaston alueellisen vaihtelun sekä puuston latvuspidännän ja haihdunnan merkitystä suometsien vesitaseeseen.

Vuonna 2005 tehdyssä esitutkimuksessa ilmeni, että suometsien kunnostusojituksen tarpeen arviointiin on hyvin vähän konkreettisia ohjeita ja niiden kehittämisen tueksi tarvitaan tutkimustietoa. Uutta tietoa tarvitaan etenkin puuston kuivatusvaikutuksesta ja paikallisilmaston merkityksestä veden kiertoon.

Tämän vuoden alussa aloitettu tutkimus kestää viisi vuotta, ja Metla tekee tutkimuksessa yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Suomessa on kahdeksannen valtakunnan metsien inventoinnin mukaan ojitettuja soita noin 4,7 miljoonaa hehtaaria, josta suurella osalla puuston kasvu edellyttää ojien kunnostamista kasvatusaikana. Kunnostusojitusta tarvitaan puiden kasvun tason varmistamiseksi. Aivan viime aikoina on voitu osoittaa, että kunnostusojitus selvästi lisää ainakin männyn kasvua. Ojien kunnostustarpeen on laskettu olevan vuosittain noin 110 000 hehtaaria, mutta kunnostusojituksia tehdään keskimäärin 78 000 hehtaaria vuodessa.

Kunnostusojitus lisää vesistökuormitusta, jonka vähentäminen aiheuttaa metsänomistajalle lisäkustannuksia. Euroopan unionin vesidirekviivin ja Suomessa tehtyjen sopimusten perusteella vesien laatua pitää parantaa aiemmasta tasosta, jolloin kunnostusojitusten kriteerit todennäköisesti tiukkenevat. Vesistökuormituksen vuoksi mittavien kunnostusojitusten toteuttamien voi muodostua suometsien käytön merkittäväksi kiistanaiheeksi lähivuosina.

Kunnostusojituksen vesistökuormitus riippuu osittain purkautuvista vesimääristä ja muutoksista hydrologisessa kierrossa. Tällöin yksi keino vaikuttaa metsätalouden ympäristäkuormitukseen on kohdistaa kunnostusojitukset aiempaa tarkemmin vain sellaisille ojitusalueille, missä puuston kehitys edellyttää ojien kunnostusta.

Vesitaseeseen vaikuttavien tekijöiden määrittäminen on tärkeää myös useiden muiden suometsien ekologiaan ja käyttöön liittyvien tietotarpeiden vuoksi. Kasvihuonekaasujen tuotanto soilla kytkeytyy aerobisen kerroksen paksuuteen ja pohjaveden tason vaihteluun. Ojitusalueilla tähän vaihteluun vaikuttaa sään ohella puuston määrä.

Tutkimus perustuu eri ilmasto-oloihin perustettaviin kenttäkokeisiin ja niillä tehtäviin ekologisiin mittauksiin. Mittausten perusteella pyritään yleistettävään ojitusaluemetsikön vesitaseen kuvaukseen, jonka avulla voidaan eri tilanteissa määrittää puuston merkitys veden kierrossa. Tulosten pohjalta suometsien biologis-ekologinen kunnostusojitustarve voidaan arvioida aiempaa tarkemmin, yhdistää taloudellisiin laskelmiin ja tämän perusteella priorisoida toimenpiteiden kohdentaminen.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi