Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.01.2006

Hirvikanta on suomalaisten mielestä liian suuri

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksen mukaan hirvikantaa toivotaan pienennettävän, ja kolmannes vastanneista kansalaisista toivoi, että hirvikanta olisi vähintään 20 prosenttia pienempi kuin kevättalvella 2004. Hirvikantaa pidettiin liian suurena erityisesti siitä syystä, että hirvet ovat vaaraksi liikenteessä. Noin neljännes vastanneista kansalaisista piti hirvikantaa koko maan tasolla sopivana.

Metlan tutkimuksessa selvitettiin myös kansalaisten suhtautumista hirvieläimiin osana luontosuhdetta, mielipiteitä metsästyksestä ja kokemuksia hirvieläinonnettomuuksista sekä käsityksiä hirvieläinkolarien estämiskeinojen toimivuudesta. Noin puolet lähes 2 400 kirjekyselyyn vastanneesta kansalaisesta piti hirvikantaa kevättalvella 2004 liian suurena. Hirvikannan säätely katsottiin hyvin tärkeäksi keinoksi ehkäistä hirvikolareita. Useilla kansalaisilla oli omakohtaisia kokemuksia hirvien vaarallisuudesta liikenteessä, ja se näkyi erityisesti siinä, että hirviaitojen rakentamista pidettiin kannan säätelyäkin tärkeämpänä hirvikolareiden ehkäisykeinona. Kansalaisten omat, tuttavien tai sukulaisten kokemukset hirvien vaarallisuudesta liikenteessä ovat vaikuttaneet selvästi eniten kansalaisten näkökantaan hirvikannan koon sopivuudesta. Jopa kaksikolmasosaa tunsi hirvikolarissa mukana olleen. Kansalaiset ajattelevatkin, että nykyinen hirvikannan säätely ei ota riittävästi huomioon hirven liikenteelle aiheuttamaa vaaraa. Tärkeimpänä keinona ehkäistä hirvikolareita pidettiin hirviaitojen ja alikulkujen rakentamista. Hirvikannan säätelyä pidettiin toiseksi tärkeimpänä. Hyvin monet pitivät tärkeänä myös tienvarsien raivaamista ja tienvarsien tarkkailua autoillessa. Omalla ajotavallakin katsottiin olevan vaikutusta.

Kansalaiset suhtautuivat metsästykseen harrastuksena suhteellisen positiivisesti. Suomalaisten joukossa on siten vain vähän metsästyksen vastustajia, ja metsästys nähdään välttämättömänä keinona säädellä hirvikantaa. Vain harva pitää metsästystä tarpeettomana julmuutena eläimiä kohtaan. Valtaosa kyselyyn vastanneista katsoi, että luonnon ja hirvieläinkantojen hoitaminen on ihmisten tehtävä ja yli puolet kansalaisista katsoi, että hirvenmetsästys on harrastus, johon nuoria tulisi kannustaa. Kannansäätelyn ja hirvien aiheuttamien onnettomuuksien ja vahinkojen ehkäisy ei kansalaisten mielipiteen mukaan toimi ilman metsästystä.

Tutkimus tehtiin postikyselynä 15-79-vuotiaille suomalaisille tammi-helmikuussa 2004. Kyselyyn vastannut oli keskimäärin 46-vuotias. Nuorin vastannut oli 15-vuotias ja vanhin oli vastatessaan jo ennättänyt täyttää 80 vuotta. Vastausprosentti oli 60. Metsästyksen harrastajia oli vastanneista noin joka kymmenes ja metsänomistajia 28 prosenttia.

Tutkimus oli osa Metlan hanketta "Hirvieläinten yhteiskunnallinen tavoitetaso ja vaikutukset metsätalouteen, monimuotoisuuteen ja metsäekosysteemien hoitoon".

Julkaisu: Kansalaismielipide hirvikannasta ja sen säätelystä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 945

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi