Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.01.2006

Metsäsektorin on parannettava kasvihuonekaasujen päästöarvioiden tarkkuutta

Metsät ovat tärkeitä osatekijöitä maailmanlaajuisessa hiilen kierrossa ja metsien hiilensidonta voi hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastosopimus ja Kioton sopimus velvoittavat sopijamaita raportoimaan vuosittain metsien hiilivarastojen muutokset. Metsäsektorin on parannettava kasvihuonekaasuinventaarion tarkkuutta. Erityisesti maaperän hiilivaraston muutosten arviointia pitäisi kehittää. Metsäntutkimuslaitos (Metla), Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) selvittivät vuosina 2003–2005 Suomen metsien hiilinielujen epävarmuuteen eniten vaikuttavat tekijät.

Hiilinielu sitoo ilmakehästä hiilidioksidia ja hidastaa siten ilmaston lämpenemistä. Puiden hiilinielujen arvioimiseen voidaan käyttää metsäinventointien tietoa keskimääräisestä kasvusta ja vuosittaisesta poistumasta. Tärkeä epävarmuuden lähde kasvillisuuden hiilinielussa johtuu vuosittain tapahtuvista metsän kasvun ja poistuman muutoksista. Tarkemmat vuosittain päivitettävät kasvuarviot sekä tiedot poistumasta, sisältäen mm. tarkan paikan ja maaperätyypin, voisivat vähentää epävarmuutta.

Maaperän hiilivarastojen arviointia pidetään yleisesti hyvin epävarmana ja käytettävissä olevat menetelmät perustuvat mallinnukseen, koska nykyiset metsävarojen inventoinnit eivät tue maan hiilivaraston seurantaa. Vuotuisten nielujen luotettavuutta horjuttavat mm. tiedot maaperän hiilen alkutilasta. Toisen epävarmuuksien ryhmän muodostavat maamallin parametrit itsessään. Maaperän hiilinielujen arviointi edellyttää tietoja karikkeesta, joka voidaan laskea biomassavarastojen ja poistuman perusteella. Näiden karikearvioiden epävarmuuksien lisäksi karikkeen hajoamisnopeuden lämpötilariippuvuus vaikeuttaa maaperän nielujen arviointia.

Metsien hiili-inventoinneissa on kaksi keskeistä haastetta. Ensimmäinen johtuu siitä, että hiilen vuosittaiset muutokset ovat pieniä verrattuna olemassa oleviin hiilen varastoihin. Toisen aiheuttaa se, että on olemassa vahva vuosien välinen vaihtelu metsäekosysteemien sisällä, josta tietoa on rajallisesti. Pienten muutosten tunnistaminen on haastavaa.

Metsäsektorin hiilinielujen arviot ovat huomattavan epävarmoja verrattuna muille sektoreille laskettuihin päästöarvioihin, joten Suomen kasvihuonekaasuinventaarion epävarmuuden pienentämiseksi on pystyttävä vähentämään erityisesti maaperän hiilinieluarviointiin liittyvää epävarmuutta. Metlan, EFI:n ja VTT:n Uncertainty assessment of forest carbon balance -hanketta rahoitti ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi