Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 22.12.2005

Puutavaralajeille alueellisia tuoretiheyslukuja

Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsäteollisuus ry:n yhteisesti rahoittamassa tutkimuksessa määritettiin tuoretiheyslukuja tärkeimmille puutavaralajeille eri maantieteellisillä alueilla. Takavuosina kyseiset luvut oli jo määritetty, mutta tarve lukujen tarkistukselle oli olemassa. Kattavaa päivitysesitystä taulukoille ei pystytty laatimaan, mutta selviä eroja kuitenkin löydettiin.

Puutavaran kaukokuljetusmaksujen perusteena käytetään sekä massa- että tilavuusyksiköitä. Puutavaran tehdasvastaanotoissa tilavuus voidaan mitata lähes aina. Kuitupuun massa on mitattavissa liki poikkeuksetta selluloosa- ja paperitehtaiden vastaanotoissa. Sen sijaan sahalaitoksilla ja vaneritehtailla monissa tapauksissa ei ole käytettävissä vaakalaitteita.

Vaihtelevien mittausmahdollisuuksien myötä syntyy tarve muuntoluvuille. Esimerkiksi puun vastaanotossa saattaa olla mahdollisuus mitata vain tilavuutta, mutta tarvitaan myös tieto puutavaran massasta. Tilavuuden muuntamiseen massaksi - tai päinvastoin - käytetään tuoretiheystaulukoissa esitettyjä muuntolukuja. Käytössä olevat tuoretiheysluvut on laadittu vuonna 1990.

Puuaineen tuoretiheys vaihtelee luonnostaan vuodenajan mukaan. Pääpiirteissään tuoretiheys on korkeimmillaan talvella ja alimmillaan kesällä. Lisäksi vaihteleva kuivumisaika vaikuttaa tuoretiheyteen. Käytössä olevien tuoretiheystaulukoiden laadinnan jälkeen erityisesti puunhankinnan nopeus on muuttunut niin paljon, että nykyisiä tuoretiheystaulukoita on ollut syytä olettaa osin paikkansapitämättömiksi. Hakkuun jälkeen puutavara saapuu käyttöpaikalle entistä nopeammin, joten kuivumisaika on lyhentynyt. Myös puutavaralajeissa on tapahtunut muutoksia.

Hankkeessa tutkittiin tehtaalle saapuvan puutavaran tuoretiheyksien vuodenajoittaista ja alueellista vaihtelua. Aineistoina käytettiin puutavaran tehdasmittaajien viime vuosina keräämiä otantamittausaineistoja (noin 95 000 havaintoa). Tarkasteltavat puutavaralajit olivat mänty-, kuusi-, koivu- ja haapakuitupuu ja mänty-, kuusi- ja koivutukki. Lisäksi tarkasteltiin mäntyä ja kuusta sisältävän havukuitupuun ja selluloosakuusen tuoretiheyksiä.

Puutavaralajeille laskettiin tuoretiheyden kuukausittaiset keskiarvot. Lisäksi mallinnettiin tuoretiheyden vaihtelua vuositasolla. Aluejako pidettiin samana, kuin käytössä olevissa taulukoissa ja tulokset laskettiin viidelle maantieteelliselle suuralueelle.

Tulosten yhteisenä piirteenä oli tuoretiheyden aiempaa pienempi vuodenajoittainen vaihtelu tässä tutkimuksessa liki kaikilla puutavaralajeilla, erityisesti kuitupuulla. Mänty- ja kuusitukilla tämän tutkimuksen tuoretiheydet olivat talvella ja keväällä alempia kuin käytössä olevissa tuoretiheystaulukoissa. Männyllä ja kuusella kuitupuun tuoretiheydet olivat tässä tutkimuksessa korkeampia kesällä ja syksyllä, mitä voidaan pitää seurauksena lyhentyneestä metsävarastoinnista. Sen sijaan koivukuitupuulla tuoretiheydet olivat tässä tutkimuksessa läpi vuoden alempia tai samalla tasolla kuin nykyisissä tuoretiheystaulukoissa. Havukuitupuun tuoretiheydet vastasivat kohtalaisen hyvin mäntykuitupuuta ollen hieman alempia. Selluloosakuusella tuoretiheyden vuodenajoittainen vaihtelu oli huomattavasti suurempaa kuin hiomokuusikuitupuulla.

Aineistojen epätasaisesta jakautumisesta johtuen kaikille puutavaralajeille ja alueille ei pystytty laskemaan tuoretiheyslukuja. Kokonaan tulosten laskennan ulkopuolelle jäivät pikkutukit. Ehdotusta ei voitu tehdä myöskään puolikuivan ja tuoreen kuitupuun määrittelyyn.

Julkaisu: Kainulainen, Jouni & Lindblad, Jari. 2005. Puutavaralajien tuoretiheyden alueellinen vaihtelu mittausasemien vastaanottomittauksessa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 19. 29 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi