Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.12.2005

Ensimmäinen yhteenveto eurooppalaisten puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöistä

Metsäntutkimuslaitos on tehnyt yhteenvedon eurooppalaisten puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöistä. Yhtälöitä käytetään muun muassa metsävarojen kartoituksessa ja YK:n ilmastosopimuksen edellyttämässä metsien hiilitaseiden laskennassa.

Tutkimuksessa koottiin Euroopassa kasvavien puulajien puutason tilavuus- ja biomassayhtälöitä, joissa käytetään selittävänä muuttujana rinnankorkeusläpimittaa ja/tai puun korkeutta. Yhteenveto on laatuaan ensimmäinen Euroopassa. Työssä on esitetty biomassayhtälöitä 39 eri puulajille yhteensä 607 kappaletta, joista suurin osa on tarkoitettu maanpäällisten puun osien ja erityisesti oksien ja lehtien biomassojen ennustamiseen. Runkotilavuuden ennustamiseen soveltuvia yhtälöitä yhteenvedossa on yhteensä 230 kappaletta 55 eri puulajille. Yhteenveto osoittaa, että havupuille on kehitetty tilavuusyhtälöitä huomattavasti enemmän kuin lehtipuille.

Puuston runkotilavuuden ja biomassan määrittäminen on tarpeellista muun muassa metsävaroja kartoitettaessa sekä ekosysteemien energia- ja ravinnevirtoja tutkittaessa. Myös YK:n ilmastosopimuksen edellyttämän metsien hiilitaseiden laskennan työkaluiksi tarvitaan puuston biomassan arviointimenetelmiä. Puutason tilavuus- ja biomassayhtälöitä voidaan soveltaa sellaisenaan puutason inventaariotietoon tai niitä voidaan käyttää metsikkötason biomassaestimaattien kehittämiseen ja testaamiseen.

Kattavan eurooppalaisten biomassa- ja tilavuusyhtälöiden kokoaminen oli vaativampaa kuin vastaavien jo tehtyjen pohjoisamerikkalaisten ja australialaisten kokoelmien tekeminen. Tämä johtuu suuresta määrästä eri maita ja eri maiden metsäntutkimuksen ja metsien inventoinnin traditioista. Esimerkiksi eri tilavuusyhtälöiden soveltamisen haasteena ovat eri maiden vaihtelevat puun runkotilavuuden määritelmät. Joissain maissa runkotilavuuteen laskettiin runkoaines vain tiettyyn yläläpimittaan asti.

Suurin osa biomassayhtälöistä on kehitetty Pohjois- ja Keski-Euroopassa; vain 82 yhtälöä on peräisin Etelä-Euroopasta. Uutta tutkimustietoa biomassan ennustamiseen tarvitaan jatkossa erityisesti Etelä-Euroopasta ja puiden maanalaisista osista.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi