Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 12.12.2005

Hirvet aiheuttaneet merkittäviä tuhoja männyn viljelytaimikoille Lapin lounaisosissa

Metsäntutkimuslaitoksen mukaan Lapin lounaisosien yksityismetsissä noin kolmannes viljelymänniköiden taimista oli hirven vahingoittamia. Koko Lapin sekä Kuusamon alueella hirvituhotaimien osuus oli keskimäärin 15 prosenttia.

Hirven merkitystä taimikkotuholaisena tutkittiin 264 metsänuudistusalalla, jotka oli viljelty männylle tai kuuselle vuosina 1984-95 Lapin ja Kuusamon yksityismetsissä. Taimikot inventoitiin kesällä 2001.

Mäntytaimikoiden keskimääräinen hirvituhoprosentti oli koko tutkimusalueella 15,1. Tuhot painottuivat selvästi lounaiseen Lappiin eli ns. Lapin kolmion alueelle, missä hirvi oli vaurioittanut keskimäärin 31-37 % männyn viljelytaimista. Pahimmillaan hirvi oli käyttänyt ravintonaan kaikkia taimikon männyntaimia. Myös Rovaniemen mlk:ssa ja Ylitorniolla tuhoprosentti oli yli 30. Lapin pohjoisimmissa ja itäisimmissä kunnissa sekä Kuusamossa tuhoja oli huomattavasti vähemmän, 0-9 %.

Keskimääräistä enemmän hirvituhoja oli tuoreilla kankailla, lajittuneilla hiesu- ja savimailla ja turvemailla, mätästetyillä kuvioilla ja voimakkaasti vesoittuneilla aloilla. Tuhoja oli enemmän istutus- kuin kylvötaimikoissa. Tuhot keskittyivät alaville maille eli alle 150 metrin korkeudella meren pinnasta oleviin taimikoihin. Taimet olivat altteimmillaan hirvituhoille, kun niiden pituus oli 1-2,5 metriä.

Hirvi aiheutti männyn viljelytaimille latvan menetyksiä, ranganvaihtoja, kaksihaaraisuutta ja pensastumista. Hirvituhot lisäsivät kehityskelvottomien taimien määrää. Hirvituhotaimikoiden taimista kehityskelvottomiksi arvioitiin runsaat 40 %, kun vastaava osuus hirvituhoilta välttyneissä taimikoissa oli noin 23 %.

Kuusentaimista vain noin joka sadas oli hirvien vioittama. Kuusella hirvituhoja esiintyi hajanaisesti koko tutkitulla alueella, mutta suurimmillaankin kuntakohtainen tuhoprosentti oli alle yhdeksän.

Hirvien aiheuttamien menetysten vähentämiseksi hirvikantaa olisi erityisesti Lapin kolmiossa ja Etelä-Lapissa pidettävä oleellisesti nykyistä pienempänä. Lisäksi tulisi harkita kuusen viljelyn lisäämistä männyn kustannuksella.

Julkaisu: Jalkanen, R. ym. 2005. Viljelytaimikoiden hirvituhot Lapissa ja Kuusamossa.
Metsätieteen aikakauskirja 4/2005

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi