Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 05.12.2005

Ilmastonmuutoksen vaikutusten mallinnusmenetelmä metsien kasvuun ja hoitoon
Väitös: Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun

Ilmastonmuutoksen myötä ilmakehän kohoavien hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan on ennustettu parantavan Suomen metsien kasvua ja tuotosta. Metsiä tulisikin voida sopeuttaa ilmasto-olojen muutoksiin metsänhoidon keinoin, jotta mahdollista lisääntyvää kasvua voitaisiin paremmin hyödyntää ja toisaalta pyrkiä minimoimaan haittoja. Metsien sopivalla hoidolla voidaan vaikuttaa myös niiden rooliin ilmastonmuutosta hillitsevänä tekijänä, koska kasvaessaan ne voivat sitoa hiiltä ilmakehästä.

Metsänhoitomenetelmien suunnittelu edellyttää uudenlaisia laskentamalleja, joilla myös ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien kasvuun voidaan ottaa huomioon. Asiaa tutkittiin Juho Matalan metsäympäristön hoidon ja suojelun alaan kuuluvassa, Joensuun yliopistossa tarkastetussa väitöstutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tilastollista, metsäinventointeihin perustuvaa kasvu- ja tuotosmallia siten, että sillä voitaisiin tarkastella metsien kasvua ja metsänhoidon optimointia ilmastonmuutoksen olosuhteissa Suomen alueella. Työssä hyödynnettiin Joensuun yliopistossa aiemmin kehitettyä fysiologisiin kasvuprosesseihin perustuvaa kasvumallia arvioitaessa ilmastonmuutoksen aiheuttamaa kasvureaktiota.

Mallilaskelmissa ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvureaktion havaittiin voimistuvan pohjoiseen siirryttäessä. Metsäaluetason optimointilaskelmissa ilmastonmuutoksen aiheuttama kasvunlisäys lisäsi myös suurinta mahdollista kestävää hakkuumäärää aluetasolla, kuten oli oletettavissa. Kasvun lisääntyminen lisäisi myös harvennushakkuiden määrää suhteessa päätehakkuisiin, koska nykyisellä metsikkörakenteella metsät saavuttavat harvennusrajat aiemmin. Käytettyjen laskentaoletusten mukaan hakkuita olisi optimaalisempaa tehdä kivennäismailla ilmastonmuutoksen olosuhteissa, koska lisäkasvu oli niiltä edullisemmin hyödynnettävissä kuin turvemailta. Työssä kehitetty menetelmä on jatkossa sovellettavissa vastaavien metsävarojen käyttöä ja kehitystä kuvaavien laskelmien tekoon halutuilla ilmastoskenaarioilla koko Suomen osalta.

Fysiologisella mallilla tehtyjen simulointien perusteella muodostettiin niin sanotut siirtomuuttujamallit, joilla kohoavan lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden aiheuttama kasvureaktio oli mahdollista siirtää osaksi tilastomallia. Nämä mallit tehtiin erikseen pääpuulajeillemme ja niissä puiden tilavuuskasvun lisäystä suhteessa nykykasvuun selitettiin lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden nousulla, metsikön tiheydellä, puun kilpailuasemalla, metsikön sijainnilla ja metsätyypillä. Lopuksi menetelmää testattiin metsäaluetason metsänhoidon optimointilaskelmissa erilaisilla ilmasto- ja metsien käsittelyskenaarioilla käyttäen edellä kuvatusti muokattua Metlan MELA-ohjelmistoa ja valtakunnan metsien inventointien puustoaineistoa Pohjois-Karjalan alueelta.

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi