Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 2.12.2005

Metsäntutkimuslaitos uudistaa toimintaansa

Tutkimuksessa korostuvat metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta sekä metsien kestävä käyttö

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimustoiminnan painoaloja ovat metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta, metsien yhteiskunnallinen merkitys, metsäekosysteemien rakenne ja toiminta sekä metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot.

– Uudessa strategiassa pyrimme ottamaan aiempaa painokkaammin huomioon asiakkaiden ja sidosryhmien näkemykset. Strategiamme laadittiin vuorovaikutteisena prosessina, johon osallistuivat Metlan henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät. Pyrimme parantamaan toimintamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta suuntaamalla tutkimusta elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja metsäpolitiikan valmistelun tukemiseen. Pyrimme toimimaan asiakaslähtöisesti, laaja-alaisesti ja verkottuneesti ja palvelemaan koko metsäsektoria, toteaa Metlan ylijohtaja Hannu Raitio.

Ensimmäinen painoalaan (metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta) kuuluvat metsä- ja puutalouden yritystoiminta ja metsiin perustuvat uudet elinkeinot (mm. luontomatkailu), puuntuotannon kannattavuus, puuhuollon ja -markkinoiden toimivuus, metsäenergia ja puun käyttö rakentamisessa. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat myös metsän kasvatuksen menetelmät, puuraaka-aineen ominaisuudet, puunkorjuun logistiikka ja menetelmät, sekä biotekniikka ja sen sovellukset.

Toisen painoalan (metsien yhteiskunnallinen merkitys) tutkimuskohteita ovat metsäpoliittisen toimintaympäristön muutokset, metsäalan tulevaisuus sekä metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen. Painoalalla tutkitaan myös metsäsektorin kansantaloudellista ja aluetaloudellista merkitystä, metsäperustaisen yritystoiminnan kasvua ja uuden yrittäjyyden edellytyksiä, metsätalouden hyväksyttävyyttä sekä metsien merkitystä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kolmannen painoalan (metsäekosysteemien rakenne ja toiminta) tutkimuskohteita ovat metsien kehitysdynamiikka, metsäpuiden elintoiminnot ja tuotos muuttuvassa ympäristössä, metsätuhojen leviäminen ja torjunta, metsien geneettiset ominaisuudet ja metsänjalostus, metsäluonnon monimuotoisuus, ilmaston muutoksen vaikutukset metsiin sekä metsätalouden ympäristövaikutukset.

Neljännen painoalan (metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot) tutkimuksen kohteita ovat metsävarat ja -tilastot, metsätalouden suunnittelumenetelmät, metsien hiilivarat, metsäluonnon monimuotoisuus ja metsätuhot.

Metlan tutkimustoiminta on ongelmalähtöistä ja monitieteistä. Pääosa tutkimustoiminnasta toteutetaan painoalat välisissä tutkimusohjelmissa, jotka suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa tiedon käyttäjien kanssa.

Vuonna 1917 perustettu Metla on yli 900 hengen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metlalla on yhdeksän tutkimusyksikköä eri puolilla Suomea sekä lähes koko maan kattava tutkimusmetsäverkosto. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Metla on Euroopan suurin metsäntutkimusorganisaatio.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi