Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 01.12.2005

Luonnonarvokauppa kiinnostaa metsätaloudessa aktiivisesti toimivia metsänomistajia

Oulun yliopiston kansantaloustieteen laitoksen ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) kyselytutkimuksen tulosten mukaan vapaaehtoiseen luonnonarvokauppaan ovat tässä vaiheessa lähteneet mukaan aktiivisesti metsätaloudessa toimivat suurten tilojen metsänomistajat, joilla on riittävä tietopohja ja koulutus arvioida oman tilansa mahdollisia luontokohteita. Tulisikin pohtia, miten myös passiivisemmat ja metsänsä heikommin tuntevat metsänomistajat saataisiin mukaan luonnonarvokauppaan, erityisesti jos toimintaa laajennetaan koko maan kattavaksi. METSO-ohjelman luonnonarvokauppa on metsänomistajille suunnattu kokeiluhanke metsien monimuotoisuustekijöiden ylläpitämiseksi yksityismetsissä. Sen tarkoituksena on, että maanomistaja sitoutuu vapaaehtoisesta sopimuksesta ylläpitämään tai lisäämään luonnonarvoja metsässään määräajan palkkiota vastaan.

Metsänomistajat ovat tulosten mukaan yleensä ottaen tyytyväisiä luonnonarvokaupan toimintatapaan. Tyytymättömyyttä esiintyi lähinnä niiden metsänomistajien joukossa, jotka olivat tarjonneet kohdetta luonnonarvokauppaan, mutta eivät olleet tehneet sopimusta. Yli 70 prosenttia vastaajista suhtautui metsien- ja luonnonsuojeluun myönteisesti ja vastaajat ilmoittivat suojelleensa luontoarvoja maillaan omaehtoisesti selvästi yleisemmin kuin muut metsänomistajat. Metsänomistuksen tavoitteissa korostui monikäyttö. Palkkio on useimmiten edellytys suojeluun osallistumiselle, mutta kokemus palkkion määrittelyn vaikeudesta rajoittaa halukkuutta arvioida palkkiota itse. Vastauksissa oli myös viitteitä siitä, että metsänomistajat yrittävät neuvotella mahdollisimman suuren palkkion. Metsänomistajien ympäristömyönteisyys ei siten välttämättä realisoidu alhaisina palkkiovaateina.

Pääosa sopimuksen tehneistä metsänomistajista olisi hakannut kohteen seuraavan kymmenen vuoden aikana ja vain noin kolmasosa olisi suojellut kohteen ilman sopimusta. Suurin osa luonnonarvokaupan tehneistä metsänomistajista haluaisi jatkaa omaa sopimustaan sen jälkeen, kun nykyinen sopimuskausi päättyy. Jatkoa ajatellen tämä on hyvä asia, sillä kymmenen vuoden sopimus on lyhyt aika metsien luontoarvojen turvaamisen kannalta.

Luonnonarvokaupan kokeiluhanke käynnistyi vuonna 2003 Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella. Päätökset Etelä-Suomen metsien suojelun pitkän aikavälin toimista tehdään lähivuosina. Tulevaa ajatellen on erityisen tärkeää saada tietoa siitä, miten metsänomistajat suhtautuvat METSO-ohjelmassa kokeiltaviin uusiin suojelukeinoihin, kuten luonnonarvokauppaan, ja kuinka hyvin ne toimivat sekä ekologisessa että taloudellisessa mielessä.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin luonnonarvokauppaan osallistuneiden metsänomistajien mielipiteitä ja kokemuksia luonnonarvokaupasta sekä tiedusteltiin heidän suhtautumista metsien hoitoon ja suojeluun. Aiheeseen liittyen Oulun yliopiston kansantaloustieteen laitoksella tarkistetaan 2.12. tutkija Artti Juutisen väitöskirja: "Metsien monimuotoisuuden turvaaminen: esseitä suojelualueiden valinnan taloudesta".

Julkaisu: Juutinen, Artti, Horne, Paula, Koskela, Terhi, Matinaho, Sari, Mäntymaa, Erkki & Mönkkönen, Mikko. 2005. Metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupasta: kyselytutkimus luonnonarvokaupan kokeiluhankkeeseen osallistuneille. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 18.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi