Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.11.2005

Väitös: Suomen metsät ovat toimineet hiilinieluna 1970-luvulta lähtien

Suomen metsien kasvillisuus ja mineraalimaat yhdessä ovat toimineet hiilinieluna 1970-luvulta lähtien. Suomen metsien vuotuinen nettoprimäärituotos on kasvanut viimeisen 82 vuoden aikana. Kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastojen vaihtelut olivat kuitenkin suuria ja usein erisuuntaisia vuosien välillä johtuen hakkuista ja lämpötilanvaihteluista. Tämä selviää Aleksi Lehtosen Helsingin yliopistoon tekemästä väitöskirjasta.

Ilmastosopimus velvoittaa sopijamaat raportoimaan kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös metsien hiilivaraston muutokset, koska metsien hiilitase vaikuttaa merkittävästi ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksiin ja kasvihuoneilmiöön. Kioton sopimuksen ja päästövähennystavoitteiden myötä metsien hiilitaseen kattava ja luotettava arviointi on välttämätöntä, sillä metsien hiilinieluilla voidaan kompensoida osa päästövähennystavoitteista. Suomessa metsien hiilinieluraportointi on aikaisemmin koskenut vain puustoa eikä käytettyjen mallien edustavuutta ole testattu.

Suomen metsien rooli kansallisessa kasvuhuonekaasutaseessa edellyttää kattavaa laskentaa - on tärkeää laskea metsän kaikki hiilivarastot, kuten puusto, karike, maaperä ja kuolleet puut, ja niissä tapahtuvat muutokset. Näiden hiilivarastojen muutosten määrittäminen on erityisen tärkeää, jos metsänhoitomenetelmiä ja -suosituksia muutetaan metsien hiilensidonnan lisäämiseksi. MMM Aleksi Lehtonen kehitti väitöskirjassaan "Metsien hiilivarastot ja -virrat perustuen metsien inventointiaineistoihin" menetelmiä, joilla voidaan määrittää metsien hiilivarastoja ja -virtoja kansallisella tasolla metsien inventointiaineistoihin perustuen.

Lehtosen tutkimuksen mukaan sekä puuston että maaperän hiilivarastot olivat kasvaneet tutkimusjakson 1922 - 2004 aikana. Puuston hiilivarasto oli 20-luvulla 510 teragrammaa (Tg) hiiltä ja vuonna 2004 se oli 780 Tg hiiltä, eli varasto on kasvanut tutkimusjaksolla 270 Tg:llä. Samalla jaksolla mineraalimaiden maaperän hiilivarasto kasvoi 110 Tg, ollen vuonna 2004 noin 960 Tg hiiltä. Tutkimuksessa huomattiin myös, että kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastojen vaihtelut olivat suuria ja usein erisuuntaisia vuosien välillä. Nämä vaihtelut johtuivat pääosin lämpötilan ja hakkuiden vuosittaisista vaihteluista. Esimerkiksi kasvua suuremmat hakkuut 1950 ja 60-luvuilla vähensivät tilapäisesti puuston hiilivarastoa ja lisäsivät maatuvan hakkuujätteen määrää, mutta vähensivät elävän puuston tuottaman karikkeen määrää 1960 -luvulla.

Suomen metsien vuotuinen nettoprimäärituotos kasvoi 82 vuoden jakson aikana 0.1 kg m-2, ollen jakson lopussa 0.4 kg m-2 vuodessa. Suomen metsien kasvillisuus ja mineraalimaat yhdessä ovat toimineet hiilinieluna 1970-luvulta lähtien, lukuun ottamatta paria vuotta, jolloin maaperästä on vapautunut hieman enemmän hiiltä kuin siihen sitoutunut.

Aikasarjat hiilivarastoista laskettiin biomassan muuntokertoimien, kariketuotannon ja maamallin yhdistelmällä.

Puuston biomassan arviointia varten kehitettiin biomassan muuntokertoimet (BEF) Suomelle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muuntokertoimien epävarmuudet. Myös oksakarikkeen muodostama hiilivirta puustosta maahan arvioitiin uusien mallien avulla. Sekä biomassan että oksakarikkeen estimointimenetelmiä testattiin riippumattomilla mittausaineistoilla.

Kehitettyjä biomassan muuntokertoimia ja kariketuotantokertoimia sovellettiin suomalaiseen inventointiaineistoon vuosilta 1922 - 2004 metsien hiilivarastojen ja niiden muutosten selvittämiseksi. Laskennassa otettiin huomiin tärkeimmät karikkeen lähteet (biomassan karike, hakkuutähteet ja luonnonpoistuma), joiden vaikutus maan hiilivarastoon mallinnettiin dynaamisella maamallilla.

Julkaisu: Lehtonen, Aleksi 2005. Carbon stocks and flows in forest ecosystems based on forest inventory data. University of Helsinki, Department of Forest Ecology

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi