Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 2.11.2005

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2005-2006 ilmestynyt

Metsäteollisuuden ongelmana paperin ja sahatavaran ylitarjonta

Metsäteollisuustuotteiden hidas kysynnän kasvu Länsi-Euroopassa ei ole riittänyt poistamaan paperin ja sahatavaran ylitarjontaa, todetaan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Metsäsektorin suhdannekatsauksessa. Paperin hintakehitys onkin pysynyt melko heikkona ja sahatavaran hinnat ovat olleet laskussa. Ensi vuonna paperin hintojen odotetaan hieman nousevan. Suomen paperin ja sellun tuotanto- ja vientimäärät jatkavat tänä vuonna keskeytynyttä kasvuaan Euroopan talouskasvun hieman nopeutuessa. Sen sijaan sahatavaran tuotannossa ja viennissä tapahtunut lasku ei ensi vuonna korjaannu, vaan määrät jäävät suunnilleen kuluvan vuoden tasolle. Tämän vuoksi raakapuun kysyntä ja hakkuut painottuvat aiempaa enemmän kuitupuuhun. Kun tukin kysyntä ei paljoa muutu ja raakapuun sekä hakkeen tuonti kasvavat edelleen, kantohintoihin ei ennakoida suuria muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin.

Paperin kysynnän hidas kasvu vaimentaa hintakehitystä
Suomalaistehtaiden seisokit touko–kesäkuussa vähensivät tilapäisesti tarjontaa markkinoilla ja supistivat tuottajien ja ostajien varastoja. Ensi vuonna ylitarjontatilanne kuitenkin palaa lähes ennalleen, sillä vaikka yksityisen kulutuksen kasvu lisää paperin kulutusta, myös paperiteollisuuteen tulee uutta kapasiteettia. Tiedossa olevat paperikapasiteetin supistukset Euroopassa eivät lievennä merkittävästi ylitarjontaa. Poikkeukselliseen vuoteen 2005 verrattuna myös Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotanto ja vienti kasvavat ensi vuonna huomattavasti. Vuoteen 2004 verrattuna kasvun ennustetaan olevan paperin ja kartongin osalta noin 3 prosenttia sellun viennin kasvaessa suhteellisesti enemmän. Kustannusten kohoaminen on aiheuttanut nousupaineita paperin hintoihin ja keskimäärin Suomen vientihinnan odotetaan hieman nousevan.

Sahatavaran ylitarjonta painaa hintoja alaspäin, Suomen tuotanto alenee
Tänä vuonna vähentynyt vienti Länsi-Eurooppaan ja tehtaiden seisokit kotimaassa alentavat sahatavaran tuotannon noin 12,5 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuoden loppuun mennessä Suomen sahojen tuotantokapasiteetti alenee selvästi, jos ilmoitetut supistukset toteutuvat. Tällöin tuotantokin jää lähelle kuluvan vuoden tasoa. Venäjän ja Keski-Euroopan kapasiteetin laajennussuunnitelmien toteutuessa sahatavaran ylitarjonnasta Euroopassa ei päästä kuitenkaan eroon. Suomen vientihintojen ennustetaan edelleen hieman laskevan.

Kannattavuus kohenee paperiteollisuudessa, mutta pysyy heikkona sahateollisuudessa
Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuuden odotetaan ensi vuonna paranevan selvästi. Liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden nousu parantavat tulosta kuluvaan vuoteen verrattuna. Sahateollisuudessa tuotanto- ja vientimäärät jäävät ensi vuonna suunnilleen kuluvan vuoden tasolle. Kun sahatavaran hintojen ennakoidaan edelleen hiukan laskevan, sahateollisuuden kannattavuus pysyy heikkona myös ensi vuonna.

Tuonnin kasvu vähentää kotimaisen kuitupuun hinnan nousupaineita
Tuotantolaitosten seisokit ovat supistaneet metsäteollisuuden raakapuun käyttöä ja markkinahakkuita kuluvana vuonna. Ensi vuonna paperiteollisuuden tuotannon kasvu lisää kuidun kysyntää ja lisäyksestä kaksi kolmasosaa arvioidaan saatavan kotimaan markkinahakkuista, jotka nousevat lähes 53 miljoonaan kuutiometriin. Loput kuidun lisätarpeesta saadaan kasvattamalla raakapuun ja hakkeen tuontia noin 21 miljoonaan kuutiometriin. Tuonnin kasvu ja harvennushakkuiden aiempaa suurempi osuus hillitsevät kotimaan kuitupuun hinnan nousua. Kuitupuun kantohinnat nousevat kuitenkin vähän, mutta havutukkien hinnat jäävät kuluvan vuoden tasolle.Metsäverotuksen siirtymävaiheen loppumisen ei odoteta merkittävästi vaikuttavan kotimaan puun tarjontaan ensi vuonna, koska myyntituloverotuksessa jo alusta lähtien olleet metsänomistajat lisäävät tarjontaansa, teollisuus lisää omien metsiensä hakkuita ja puun tuonti kasvaa edelleen.

Julkinen tuki puun tuotantoon pienenee edelleen
Puuntuotannon kokonaisinvestoinnit alenevat yksityismetsissä tänä vuonna vajaaseen 175 miljoonaan euroon. Ensi vuonna investointeja kasvattaa hieman muun muassa metsänviljelytöiden lisääntyminen. Metsänomistajien omarahoitus kasvaa, mutta julkinen tukirahoitus yksityismetsien puuntuotantoon pienenee jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Yksityismetsien kantorahatuloja alentaa tänä vuonna noin 1,4 miljardiin euroon hakkuumäärien pienentyminen, mutta ensi vuonna tulot taas nousevat 2–3 prosentilla hakkuiden kasvaessa. Samalla nettotulos nousee runsaaseen 90 euroon hehtaarilta. Tulos jää kuitenkin selvästi jälkeen metsäverotuksen siirtymäkauden huippuvuosien tuloksesta. Metsänomistamisen sijoitustuotto pysyy ensi vuonna noin 4 prosentissa kantohintojen lievän nousun ansiosta.

Metlan Metsäsektorin suhdannekatsaus sisältää myös viisi ajankohtaista erityisartikkelia, joissa käsitellään mm. Itämeren alueen raakapuumarkkinoita, Venäjän metsäsektorin muutoksia ja paperin pitkän aikavälin kysyntäkehitystä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi