Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 27.10.2005

Aktiivinen metsänhoito kannattaa

Metsätalouden kannattavuus Pohjois-Pohjanmaalla vaihtelee ennakoitua enemmän

Metlan selvityksen mukaan metsätalouden harjoittamisen kannattavuus Pohjois-Pohjanmaalla vaihtelee suuresti, riippuen mm. kasvupaikkatyypistä ja puulajista. Metsänkasvatus on kannattavuudeltaan varsin poikkeavaa myös maakunnan eri osissa, kun kannattavuuden mittarina pidetään metsätalouden harjoittamisen sisäistä korkoa. Tämä johtaa siihen, että metsäammattilaisen on kyettävä tunnistamaan Pohjois-Pohjanmaan alueen eri osien vaihtelevat kasvuolosuhteet ja kasvutekijöiden ominaispiirteet.

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMTOR) kehittämishankkeen toinen merkittävä tulos oli, että metsien hoitoon kannattaa panostaa erityisesti niiden ollessa taimikko- tai riukuvaiheessa. Jos metsien varhaishoito ja myöhemmät kasvatushakkuut jätettäisiin kokonaan tekemättä, aiheutuisi tästä keskimäärin 500-700 euron kantorahatulojen menetykset hehtaarilla. Kolmas päätulos oli, että aktiivinen metsänhoito on poikkeuksetta yksityistaloudellisesti perusteltua. Hoidettu metsikkö oli metsänomistajalle aina taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin metsikkö, joka oli jätetty hoitamatta.

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää kannattavan metsätalouden edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla, erityisesti yksityisen metsänomistajan näkökulmasta. Tavoitteena oli luoda tutkimuksellinen tietoperusta niille metsätalouden toimenpiteille, joilla voidaan lähitulevaisuudessa tehostaa puuraaka-aineen tarjontaa maakunnan alueella. Tarkastelu tehtiin viidelle maakunnan osa-alueelle. Kehitysennusteet laadittiin Metlassa kehitetyn MOTTI-metsikkösimulaattorin avulla. Hankkeessa tuotetuilla metsien kehitysennusteilla on mahdollista kartoittaa metsänhoidon ongelmakohtia ja kehittää metsänhoitomenetelmiä aiempaa kustannustehokkaampaan suuntaan.

Aluetalouden näkökulmasta katsottuna kehittämishankkeen tulokset osoittavat, että ns. aktiivisen metsänhoidon aluetaloudelliset vaikutukset niin kokonaistuotantoon, arvonlisäykseen kuin ennen kaikkea työllisyyteen näyttäisivät olevan ennakoitua suuremmat. Aktiivisen (hoidetun) ja passiivisen (hoitamattoman) metsänhoidon välinen ero on merkittävä. Jos Pohjois-Pohjanmaan metsiä ei lähitulevaisuudessa hoidettaisi lainkaan, aiheuttaisi tämä seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 22 miljoonan euron loven maakunnan kokonaistuotantoon vuosittain. Samalla menetettäisiin noin 233 henkilön työpanos vuodessa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi