Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 20.10.2005

Metsänuudistumisen viivästymiseen on monia syitä

Metsänuudistuminen viivästyy yksityistiloilla uudistushakkuun jälkeen monista eri syistä. Metsänomistajat itse nimeävät uudistumisviiveen syiksi mm. epäsuotuisan maaperän, hirvituhot, tilan omistussuhteiden muutokset, metsänviljelyn korkeat kustannukset sekä unohtamisen. Uudistumisviiveitä voitaisiin vähentää metsäneuvontaa tehostamalla. Tiedot käyvät ilmi Metsäntutkimuslaitoksessa tehdystä haastattelututkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin syitä, jotka ovat johtaneet metsänuudistumisen viivästymiseen yksityistiloilla. Tutkimus perustuu Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla tehtyihin 34 metsänomistajan teemahaastatteluihin.

Metsänuudistumisen viivästymiseen johtavat monenlaiset tapahtumaketjut, eikä tyypillistä tapausta voida yksiselitteisesti kuvata. Metsätilat, joissa uudistuminen oli viivästynyt, olivat tosin hieman pienempiä kuin verokkitilat. Uudistamisviivetilojen omistajat olivat myös iäkkäämpiä, eivätkä he kokeneet metsätaloutta yhtä usein taloudellisesti merkittäväksi kuin verrokkitilojen omistajat.

Syinä uudistumisen viivästymiseen omalla tilalla mainittiin luonnonolot, kuten epäsuotuisa maaperä ja hirvituhot. Metsänomistajasta itsestään riippuviksi syiksi mainittiin mm. väärä uudistamistapa tai puulajivalinta, unohtaminen tai tilan omistussuhteiden muutokset. Lisäksi metsänomistajan ikääntyessä fyysiset mahdollisuudet uudistamistöiden tote uttamiseen vähenevät. Erityisesti kaukana metsätilaltaan asuvilla iäkkäillä metsänomistajilla ei juuri ole mahdollisuuksia omatoimiseen metsänuudistamiseen. Metsänuudistamisen korkeiden kustannusten nähtiin jarruttavan uudistamistöitä. Tosin omalla kohdalla uudistamistoimenpiteiden jäämistä tekemättä tai huonosti hoidetuiksi ei yleensä haluttu tunnustaa.

Uudistamisviiveitä voitaisiin vähentää mm. korostamalla metsäneuvonnassa uudistamismenetelmän ja puulajin huolellista valintaa. Metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt voisivat markkinoida palvelujaan tehokkaammin maanviljelijöille, vaikka nämä ovatkin monesti omatoimisia metsänuudistamisessa mikäli maatalouskiireiltään ehtivät.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi