Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.10.2005

Motti-ohjelmisto valmistunut
Metla julkaisi metsikön kasvatusvaihtoehtojen suunnitteluohjelmiston

Metla on julkaissut ohjelmiston, jolla metsänomistaja voi tuottaa yhdelle metsikkökuviolle käyttäjän määrittelemiä kasvatusohjelmia. Motti-ohjelmisto on saatavissa Metlan www-sivuilla osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/motti.

Motti perustuu Metlan laajoihin maastomittausaineistoihin ja sitä on kehitetty yhteistyössä käyttäjien kanssa. Motti havainnollistaa erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen vaikutuksia metsikön puuston kehitykseen ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen. Motissa olevat kasvu- ja tuotosmallit soveltuvat koko maahan.

Motin avulla kasvu- ja tuotostutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytännössä. Käyttäjä voi antaa ohjelmistolle puu- ja puutavaralajeittaiset kantohinnat, metsänhoitokustannukset (taimikonhoito, lannoitus- ja ojituskustannukset) sekä korkokannan. Ohjelmisto tuottaa käyttäjän määritelemälle lähtöpuustolle kehitysennusteita päätehakkuuhetkeen saakka.

Motti on tarkoitettu ensisijassa metsäneuvonnan työkaluksi. Metsänomistaja voi esimerkiksi laskea, mitä tapahtuu, jos hän jättää ensiharvennuksen tekemättä. Motin avulla voidaan tarkastella metsikkökuviolle määritteltyjen metsänkäsittelyiden, kuten taimikonharvennuksen, harvennuksen, lannoituksen ja
turvemailla kunnostusojituksen vaikutuksia. Käyttäjä voi säädellä mm. harvennusvoimakkuutta, puulajisuhteita, sekä määrittää päätehakkuun ajankohdan haluamallaan tavalla. Jos käyttäjä ei määrittele omia käsittelyitä, ohjelmisto tuottaa oletuksena metsänhoitosuositusten mukaisen puuston kasvatusohjelman. Ohjelmisto tulostaa pyydettäessä yhteenvedon tuloksista paperitulosteena.

Motti-ohjelmisto täydentää Metlan tuottamia metsänkasvatuksen päätöksenteon tukipalveluita. Motti tehtiin alun perin mallintajien työvälineeksi, kun Metlan Metsäsuunittelu-ohjelmistoa (Mela) varten laadittiin puuston kehityksen ennustemalleja Melaan. Metla on tarjonnut jo vuodesta 1996 asiakkaiden käyttöön Mela-ohjelmiston, joka on Suomen oloihin kehitetty metsätalousmalli ja suunnitteluväline. Se on laajasti käytössä metsäalueen tai tilan metsävaratietojen laskennallisessa ajantasaistuksessa ja erilaisissa suunnittelulaskelmissa. Motti- ohjelmisto antaa helppokäyttöisen mahdollisuuden tarkastella metsänkasvatuksen vaihtoehtoja yksittäisen metsikön tasolla.

Motti-ohjelmisto on julkaistu myös Metsäkustannus Oy:n ja Metlan "Tuottava Metsänkasvatus"-kirjan CD-ROM -levykkeellä. Kirjassa on tarkasteltu käytännön esimerkkejä, jotka on laskettu Motti-ohjelmistolla.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi