Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 10.10.2005

Boorilannoitus korjaa kuusen kasvuvaurioita

Boorin puutos aiheuttaa metsissä eriasteisia kasvuhäiriöitä. Erityisesti Pohjois-Savossa on kiinnitetty huomiota viljavien kangasmaiden kuusikoissa ilmeneviin kasvuhäiriöihin. Boorilannoituksella voidaan edistää kasvuhäiriöisten puiden toipumista. Neulasten booripitoisuus nousee lannoituksen jälkeen huomattavasti jo yhden kasvukauden aikana. Boorilannoitus lisää puiden pituuskasvua, mutta ei vaikuta juurikaan paksuuskasvuun.

Ilmeisesti boorin puutos hidastaa puiden pituuskasvua jo ennen kuin ulkoisia oireita ilmenee, sillä myös terveennäköisten puiden pituuskasvu lisääntyi boorilannoituksella. Pelkkä typpilannoitus näyttää sen sijaan lähinnä pahentavan vakavasti vaurioituneiden puiden pituuskasvua. Tämän toteavat Metlan tutkijat Anna Saarsalmi ja Pekka Tamminen juuri ilmestyneessä tutkimuksessaan.

Tutkimuskohteena oli kolme noin 30-vuotiasta käenkaali-mustikkatyypin (OMT) istutuskuusikkoa (Picea abies) Kuopion, Tuusniemen ja Kaavin kuntien alueella. Koepuiksi valittiin terveitä, vähän vaurioituneita ja vakavasti vaurioituneita puita. Puut lannoitettiin toukokuussa v. 2000 puukohtaisesti boorilla, fosforilla ja boorilla tai typellä. Vertailupuita ei lannoitettu. Kokeilta otettiin maa- ja neulasnäytteitä. Puut mitattiin ensimmäisen kerran ennen lannoitusta. Seuraava mittaus tehtiin vuonna 2003, neljän kasvukauden jälkeen, jolloin määritettiin uudelleen myös puuston kunto.

Neljän kasvukauden aikana puiden kunto oli parantunut myös ilman lannoitusta. Boorilannoitus kuitenkin edisti merkittävästi puiden toipumista. Vakavasti vaurioituneita puita ei boorilla lannoitettujen puiden joukossa juuri esiintynyt. Lannoitusvaikutus oli sama riippumatta siitä, annettiinko boori fosforin kanssa tai yksinään. On kuitenkin tärkeää, että kasvuhäiriöriski tiedostetaan ajoissa, koska syntyneet runkoviat eivät häviä puista lannoittamalla.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi