Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 04.10.2005

PKM etsii puutuotteille uusia markkinointi- ja käyttömahdollisuuksia

Harvennusmännyllä on havaittu yllättävän hyviä ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää lujuutta ja houkuttavaa ulkonäköä edellyttävissä jatkojalostetuissa tuotteissa. Pohjois-Suomessa kasvaneen kuusen puuaineella on todettu hyödyntämiskelpoisia ominaisuuksia rakennus- ja rakennuspuusepäntuotteissa. Harvennuskoivun sahauksen ja kaupallisen pilketuotannon yhdistäminen antaa lupaavia kehitysmahdollisuuksia pk-yrittäjille. Muun muassa nämä tulevaisuuden näkymät ovat esillä Metlan tutkimusohjelman "Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki" (PKM) tutkimuspäivän ohjelmassa 4.10. Lahden Sibelius-talolla.

Tutkimuspäivän aikana perehdytään tarkemmin kolmeen teema-alueeseen. Suomalainen metsänkasvattaja arvostaa tukin myyntimahdollisuuksia. Siksi on myönteistä että haavallakin on korkealaatuisen paperin lisäksi käyttöä puutuotteissa ja hyviä ominaisuuksia, joihin voidaan edelleen vaikuttaa lämpö- ja puristuskäsittelyllä. Leimikon arvonmuodostus -teeman tutkimuksissa on todettu erilaisten puutavaralajien yhdistelmien vaikuttavan olennaisesti myyntiarvoon, mutta siihen vaikuttavat myös vaihtelevat mitta- ja laatuvaatimukset. Puutuotteiden markkina- ja kilpailukykytutkimuksissa on tunnistettu ja arvotettu valintakriteerejä kotimaan kuluttajamarkkinoilla sekä Saksan ja Iso-Britannian teollisilla markkinoilla. Tutkimus on osoittanut aineettomien hyötyjen muodostuneen entistä tärkeämmiksi kuluttajille, kun taas teolliset asiakkaat arvostavat edelleen tuotteiden teknistä toimivuutta ja hyvää hinta-laatusuhdetta.

Vuoden 2002 alusta toiminut tutkimusohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineen uusista ja vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista. Tutkimusohjelman päätavoitteena on kotimaisen puun menekin turvaaminen ja puunkäytön monipuolistaminen tieteellisesti korkeatasoisella ja kansainvälisesti tunnustetulla tutkimuksella. Puutuoteinnovaatioiden kehittämistä tukevan toiminnan ohella pyritään puumarkkinoiden edistämiseen. Esimerkiksi metsäenergiapuukaupan toimivuutta varmistetaan energiapuun mittauksen kehittämistyöllä, jonka tavoitteena ovat ohjeistamiskelpoiset, mittauksen eri osapuolten hyväksymät menetelmät. Sekä energia- että ainespuulle luodaan massaan perustuvat mittausmenetelmät, jotka parhaimmillaan yhtenäistävät ja rationalisoivat mittausta.

Tutkimustiedon avulla voidaan kehittää puunkäytön ja puukaupan toimintaedellytyksiä, tukea puunkäyttäjien liikevaihdon kasvua, parantaa puunkäytön kannattavuutta sekä edistää puun laatukasvatusta. Ohjelma tukee samalla Kansallisen metsäohjelman (KMO), Puutuoteteollisuuden elinkeinopoliittisen ohjelman ja Puurakentamisen edistämisohjelman toteutusta sekä metsäteollisuuden tavoiteohjelmia ja valtioneuvoston osaamiskeskus-ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu myös valtakunnallisen Puutuotealan osaamiskeskuksen Puunkäytön laaja-alaistaminen -hanke, joka tähtää yhteishankkeiden kokoamiseen, tiedonsiirtoon ja osaamisen kasvuun erityisesti pk-sektorilla.

Tutkimuksissa tehdään laajaa yhteistyötä mm. VTT:n, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen, Metsäteho Oy:n, Wood Focus Oy:n sekä useiden suomalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen ja ammattikorkea-koulujen kanssa. Hankkeisiin ja niiden rahoitukseen osallistuu runsaasti puutuotealan yrityksiä ja metsä- ja sahakonevalmistajia.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelmasta, siihen kuuluvista tutkimuksista ja tiedon siirtotavoista saat Metlan Internet-sivuilta: http://www.metla.fi/ohjelma/pkm

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi