Metsäntutkimuslaitos

Nyhetsbild 26.08.2005 (från skossverige.se med tillstånd)
uutinen suomeksi | this news in Enlish

Skogssektorn måste satsa mer på informationsteknologi

—Skogssektorn globalt måste anstränga sig mer för att dra nytta av informations och kommunikationsteknologi (ICT). Dessa slutsatser dras i en ny studie som publicerades i början av augusti

Rapporten, Information Technology and the Forest Sector, belyser hur ny teknologi kan bidra till att öka produktiviteten och tillväxten inom skogssektorn , men även hur konsumtionen av dess produkter kan öka med hjälp av ny teknologi. Dylika förändringar bidrar till att produktion och konsumtion flyttas från OECD-länderna till Asien och Östeuropa.

Studien är en slutrappport från en arbetsgrupp etablerad av International Union of Forest Research Organisations (IUFRO), med uppdraget att kartlägga hot och möjligheter som den digitala revolutionen innebär för världens skogssektor.

27 forskare i samarbete

I rapporten lämnar 27 forskare från Europa och Nordamerika sina bedömningar av hur den informationsteknologiska utvecklingen hittills har påverkat skogssektorn, samt hur den kan komma att påverkas i framtiden. Som den första studien i sitt slag lanserades publikationen under 2005 IUFRO World Congress, 8-13 augusti i Brisbane, Australien under titeln

”Skogar i balans: Att länka tradition till teknologi”

Rapporten visar på att ICT bidrar till att ökad produktivitet och livskraft i skogssektorn. Som exempel nämns e-handel, effektivare logistik och marknadsföring. Nya produkter kombineras ICT med vedfibrer, t.ex. identifikation av träprodukter genom märkning som utnyttjar radiofrekvenser för identifiering (RFID Tags) eller datachips. Teknlogin bidrar till ökad efektivitet och nya möjligheter för sektorn.

Hot och möjligheter

Men ICT innebär också ett hot för skogssektorn. Enligt Lauri Hetemäki, forskare vid Finska Skogsforskningsinstitutet (Metla), har konsumtionen av newsprint, och i viss mån även av kontorspapper kvaliteter påverkats negativt i ett antal OECD-länder. Detta tyder på att man inte når befintliga avnämare för papper som används till kommunikation i OECD-länderna . Nya marknadsstudier som även tar effekterna av ICT i beaktande bör utföras så att man i framtiden erhåller en mer realistisk produktfokusering.

Produktion och konsumtion flyttar från OECD till nya tillväxtregioner

Ovan nämnda utveckling ökar flyttningen av produktion och konsumtion av skogsprodukter i Nordamerika, Finland, Sverige, Japan samt Central- och Västeuropa till länder som: Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, Chile, Ryssland, Polen och de baltiska länderna.Trenden intensifieras av den pågående omstruktureringen av skogsektorn globalt.

Studien fastslår att skogssektorn globalt inte är tillräckligt förberedd på effekterna av ICT. Man kunde göra mer för att nyttja dess fördelar. Nya ICT ledda strategier, omstruktureringar och omprioriteringar är viktiga att ta fram, särskilt i traditionella skogsländer. Enligt rapportens redaktörer måste man tänka om inom skogsektorn i dessa regioner, för att även framgent vara konkurrenskraftiga i ljuset nya utmaningar som tillkommit genom ICT-utvecklingen.

Sten Nilsson
en av redaktörerna för rapporten och ställföreträdande director för IIASA tror att bättre förutsättningar för en nya, innovativa strategier och affärsideer inom skogssektorn kan skapas och förstärkas genom nationella insatser och –policies. ”Regeringarna måste intensifiera forskning och utveckling inom nya teknologier, samt satsa på riskprojekt och mer långsiktiga innovativa utvecklingsprojekt” säger han.

Studien ökar medvetenheten om olika möjliga utvecklingsvägar in i framtiden, och hjälper företag och organisationer att förstå de viktiga trenderna inom ICT inom och utanför skogssektorn, så att de kan förbereda sig på rätt sätt.Rapporten uppmärksammar också områden som kräver mer forskning och analyser.

Studien pekar också på viktiga länkar mellan skilda delsektorer inom skogsnäringen, samt visar på att en drivkraft I en delsektor kan påverka utvecklingen inom en annan del. Bland the studerade ämnesområden kan nämnas:

För mer information, kontakta:

Rapporten:

Om redaktörerna

Ivar Palo
SkogsSverige


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi