Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 1.8.2005

Metla koordinoi Suomessa luonnon virkistyskäytön eurooppalaista tutkimusyhteistyötä

Metsäntutkimuslaitos koordinoi Suomessa Euroopan unionin uutta COST E33-hanketta, jonka tavoitteena on koota yhteen luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tutkimustietoa Euroopassa, kehittää alan tutkimusmenetelmiä sekä luoda tutkijoiden yhteistyöverkostoja. Forest for recreation and nature tourism (Forrec) -hankkeen tavoitteena on myös parantaa tutkimustiedon käyttöä luontoympäristöjen, erityisesti metsien, suunnittelussa ja hoidossa sekä virkistys- ja luontomatkailupalvelujen tarjonnan kehittämisessä.

Luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu ovat yhä tärkeämpiä metsien käyttömuotoja myös Suomessa. Valtioneuvoston vuonna 2003 tuottaman toimintaohjelman tavoitteena on luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun työpaikkojen määrän kaksinkertaistaminen vuoteen 2010 mennessä. Tutkimustietoa tarvitaan muun muassa kehittämistoimien kohdentamiseksi ja niiden vaikutusten arvioimiseksi. Aihealuetta tutkitaan Suomessa vähäisin voimin. Yhteistyöverkostojen ja tietotaidon jakaminen muiden Euroopan maiden kanssa on erittäin tarpeellista.

Hankkeessa toimii kolme työryhmää. WG1 keskittyy virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun kohdistuvan poliittisen päätöksenteon sekä laaja-alaisen suunnittelun tietopohjan arviointiin ja syntetisointiin. WG2 kokoaa tietotaitoa virkistyskäytön ja luontomatkailun seurannan menetelmistä, ja tähtää seurannan yleiseurooppalaiseen harmonisointiin. WG3 kokoaa parasta käytettävissä olevaa tietotaitoa virkistysalueidenja luontomatkailukohteiden suunnittelun ja hoidon tarpeisiin.

Hankkeeseen osallistuu lähes 80 asiantuntijaa 20 eri maasta. Hanke on osa metsäalan teknistieteellistä yhteistyötä, jota rahoittaa EU-komissio alkaen vuodesta 2004 vuoteen 2007. Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun COST E33-hanketta koordinoi Suomessa Metsäntutkimuslaitos. Muita hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat Helsingin yliopisto ja Lapin yliopisto sekä Metsähallitus.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi