Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 26.7.2005

Lapin hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät

Lapin metsistä voisi lähivuosikymmenten aikana hakata puuta selvästi enemmän kuin nykyisin, mutta metsien rakenteesta johtuen hakkuumahdollisuudet ovat huomattavasti pienemmät kuin puuston nykyinen kasvu. Tiedot käyvät ilmi Metsäntutkimuslaitoksessa tehdystä tutkimuksesta, jossa arvioitiin Lapin metsäkeskuksen alueen hakkuumahdollisuuksia.

Lapin metsäkeskuksen alueen metsien runkopuun määrä on valtakunnan metsien 9. inventoinnin mukaan yli 340 miljoonaa kuutiometriä ja puuston kasvu inventointia edeltäneellä viiden vuoden jaksolla keskimäärin lähes 12 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ilman puuhuollon kestävyysvaatimuksia käyttöpuuta riittäisi hakattavaksi inventointia seuraavalla kymmenvuotiskaudella 5,9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jos puuhuollon kestävyydestä halutaan huolehtia, osa nyt hakattavissa olevasta puustosta on säästettävä tuleville vuosikymmenille. Suurin kestävä hakkuukertymä vuosina 2003 -2012 on 5,1 miljoonaa kuutiometriä käyttöpuuta vuodessa.

Toteutuneet hakkuut ovat olleet mäntypainotteisemmat kuin inventointia seuraavan kymmenvuotiskauden hakkuumahdollisuudet. Lapin metsäkeskuksen alueen metsistä hakattiin vuosina 1998-2002 keskimäärin 3,8 miljoonaa kuutiometriä käyttöpuuta vuodessa eli 75 prosenttia inventointia seuraavan kymmenvuotiskauden suurimman kestävän hakkuumäärän arviosta. Toteutuneesta hakkuukertymästä oli mäntyä 76, kuusta 13 ja lehtipuuta 11 prosenttia. Koko kolmenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla suurimman kestävän hakkuumäärän arviosta on mäntyä keskimäärin 68, kuusta 18 ja lehtipuuta 15 prosenttia.

Metsä- ja kitumaasta on tiukasti suojeltu noin 20 prosenttia ja rajoitetussa käytössä on noin 23 prosenttia. Suojelu ja käytönrajoitukset supistivat ensimmäisen kymmenvuotiskauden välittömiä hakkuumahdollisuuksia 3,2 miljoonaa kuutiometriä ja kestäviä hakkuumahdollisuuksia 2,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Yllä mainituista hakkuumahdollisuusarvioista suojelun ja käytönrajoitusten vaikutus on jo vähennetty.

Hakkuulaskelmat tehtiin MELA-ohjelmistolla. Laskelma-aineisto perustui vuosina 2002-2003 mitattuihin valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) koeala- ja puutietoihin. Esitetyt hakkuumahdollisuusarviot eivät ole puun tarjonnan eivätkä todennäköisesti toteutuvan tulevaisuuden ennusteita. Käytännössä puunostajat ja metsänomistajat ratkaisevat, miten metsiä hakataan ja hoidetaan.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi