Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 1.7.2005

Männiköiden ensiharvennuksia kannattaisi myöhentää

Ensiharvennusten myöhentäminen noin kymmenellä vuodella nykysuosituksiin verrattuna parantaisi männiköiden ensiharvennusten kannattavuutta, ilman että menettely vähentäisi metsikön puuntuotosta tai taloudellista tuottoa koko kiertoajalla. Edellytyksenä on, että taimikonhoidosta on huolehdittu ajallaan. Tiedot käyvät ilmi Metsäntutkimuslaitoksessa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin viiden vaihtoehtoisen ensiharvennustavan vaikutusta metsikön tuotokseen ja tuottoon kuivahkon kankaan männiköissä. Tutkimusaineistona käytettiin Metsähallituksen vuosina 1999–2000 koneellisesti hakattuja ensiharvennuskohteita, yhteensä 27:ää metsikköä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin alueilla.

Kun suositusten mukaista ensiharvennusta viivästettiin kymmenellä vuodella, lisääntyi ensiharvennuksen kuitupuukertymä suunnilleen kaksinkertaiseksi, noin 30 kuutiometristä noin 60 kuutiometriin hehtaaria kohti. Samalla ensiharvennuksen kantorahatulojen nykyarvo (4 %:n laskentakorkokannalla) suureni keskimäärin 330 €/ha. Kantohintojen vaihtelu tai laskentakorkokannan muutokset eivät ratkaisevasti vaikuttaneet lopputulokseen: kymmenellä vuodella viivästetty ensiharvennus osoittautui poikkeuksetta kannattavimmaksi menettelyksi. Metsikön puuntuotos ja taloudellinen tuotto koko kiertoajalla olivat jokseenkin samat riippumatta siitä, tehtiinkö ensiharvennus nykysuositusten mukaisena ajankohtana tai kymmenen vuotta myöhemmin.

Metsähallituksen metsänhoito-ohjeiden mukaan ensiharvennus tehdään normaalisti männikön valtapituuden ollessa 12–14 metriä. Puuston ikä on tällöin esimerkiksi Keski-Suomessa 30–40 vuotta ja Etelä-Lapissa noin 60 vuotta. Jäävän puuston määrä määritellään ensiharvennuksissa ensisijaisesti runkoluvun mukaan ja muissa kasvatushakkuissa puuston pohjapinta-alan mukaan.

Ensiharvennuksia tehtiin Suomessa vuonna 2003 yhteensä 170 000 hehtaarilla, ja niiden osuus hakkuiden kokonaispinta-alasta on vajaa kolmannes. Tulevaisuudessa ensiharvennusikäisten metsien osuus kasvaa.

Julkaisu: Huuskonen, S. & Ahtikoski, A. 2005. Ensiharvennuksen ajoituksen ja voimakkuuden vaikutus kuivahkon kankaan männiköiden tuotokseen ja tuottoon. Metsätieteen aikakauskirja 2/2005: 99–115.

Lisätietoja :


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi