Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 27.06.2005

Alueellisten metsäohjelmien (2001-2005) hakkuutavoitteet maltillisia
- puuvarat, säästöpuiden määrä ja iäkkäiden metsien osuus kasvavat

Etelä-Suomen metsien runkopuun määrä oli valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) mukaan 1,4 miljardia kuutiometriä. Jos metsiä hakataan alueellisten metsäohjelmien mukaisesti ja nykyiset suojelupäätökset sekä metsienkäsittelysuositukset ovat voimassa seuraavat 50 vuotta, metsien puuvarat, säästöpuiden määrä ja iäkkäiden metsien osuus kasvavat nykyisestä. Tämä käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksen työraportista, jossa tarkastellaan Etelä-Suomen metsien kehitystä seuraavan 50 vuoden aikana.

Tarkastelujaksolle määriteltiin kaksi skenaariota: ensimmäisessä (AMO) hakkuut noudattivat koko 50 vuoden jakson ajan metsäkeskuksittain vuosille 2001-2005 laadittuja metsätalouden alueellisia tavoiteohjelmia (alueellisia metsäohjelmia) ja toisessa (AMO-SK) ensimmäisen 10-vuotisjakson jälkeen hakattiin suurimman kestävän hakkuukertymän mukaisesti. Skenaariolaskelmat tehtiin Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyllä MELA-ohjelmistolla. Laskelma-aineistona käytettiin vuosina 1996-2000 mitattuja valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) koeala- ja puutietoja.

Alueellisten metsäohjelmien mukaan vuosien 2001-2005 hakkuumäärä Etelä-Suomessa on lähes 51 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Hakkuita vastaava kokonaispoistuma oli ensimmäisellä vuosikymmenellä kummassakin skenaariossa lähes 61 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. AMO-SK-skenaariossa hakkuukertymäarvio nousi myöhempinä kymmenvuotiskausina 61 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. AMO-skenaariossa luonnonpoistuman osuus kokonaispoistumasta oli 10-12 prosenttia. AMO-SK-skenaariossa luonnonpoistuman määrä oli laskelmakauden loppupuolella pienempi kuin AMO-skenaariossa, koska hakkuiden lisääntyessä korjataan puuta, joka muuten jäisi metsiin lahoamaan.

Laskelmakauden alussa puuston kokonaistilavuus oli 1,4 miljardia kuutiometriä, josta rajoitetussa puuntuotannossa oli 2,4 ja puuntuotannon ulkopuolella 2,7 prosenttia. Laskelmakauden lopussa puuston kokonaistilavuus oli AMO-skenaariossa 2,0 miljardia kuutiometriä ja AMO-SK-skenaariossa lähes 1,7 miljardia kuutiometriä. Molemmissa skenaarioissa yli 140-vuotiaiden metsien osuus kasvoi. Lehtipuiden osuus puuston tilavuudesta oli 15-19 prosenttia ja järeiden säästöpuiden määrä laskelmakauden lopussa yli 50 miljoonaa kuutiometriä.

Skenaariotarkasteluihin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi uudistushakkuiden osuus on todennäköisesti pienempi kuin skenaarioissa, minkä vuoksi iäkkäitä metsiä on jatkossa enemmän. Myös lehtipuiden määrä on lähivuosikymmeninä todennäköisesti suurempi kuin skenaarioissa.

Julkaisu: Nuutinen, T., Hirvelä, H. & Salminen, O. 2005. Etelä-Suomen metsien kehitys – vuosille 2001-2005 tehtyjen alueellisten metsäohjelmien vaikutusanalyysi. Metlan työraportteja 12. 19 s. + 3 liitettä. ISBN 951-40-1967-9.

Lisätietoja :


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi