Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.06.2005

Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmä valmistunut

Luontotyypeille soveltuva uhanalaisuuden arviointimenetelmä on valmistunut. Luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Vuosina 2005-2007 selvitetään, mitkä luontotyypit ovat Suomessa uhanalaistuneet ihmisen toiminnan seurauksena. Tulokset Suomen uhanalaisista, silmälläpidettävistä ja puutteellisesti tunnetuista luontotyypeistä valmistuvat vuonna 2007. Tuloksia käytetään luontotyyppien suojelun, hoidon ja ennallistamisen kohdentamisessa. Laajaa yhteistyöhanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Arvioinnissa tarkastellaan kaikkia maassamme tavattavia luontotyyppiryhmiä, myös vedenalaista luontoa. Luontotyypit on jaettu seitsemään pääryhmään, joita ovat Itämeri ja rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturit. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoita on suo-,metsä- ja tunturityöryhmissä.

Luontotyypeillä tarkoitetaan maa- tai vesialuetyyppejä, joilla on yhdenmukaiset ympäristöolot ja luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Metsä- ja luonnonsuojelulakimme pyrkivät turvaamaan joitakin harvinaistuneita luontotyyppejä, mutta kokonaiskuva Suomen luontotyypeistä ja niiden tilasta on puutteellinen.

Nyt julkaistu arviointimenetelmä pohjautuu Saksassa ja Itävallassa luotuihin periaatteisiin, joita on edelleen kehitetty ja tarkennettu. Menetelmän kolme pääkriteeriä perustuvat luontotyypin esiintymien määrän vähenemiseen, niiden laadun heikkenemiseen ja harvinaisen luontotyypin taantumiseen.

Tarkastelun lähtökohtana on luontotyypin esiintymien kehitys viimeisen 50 vuoden aikana. Menetelmässä voidaan ottaa huomioon myös ennuste tulevasta kehityksestä sekä jo ennen 1950-lukua tapahtunut taantuminen. Uhanalaisuusluokkaa voidaan edelleen tarkentaa luontotyypin harvinaisuuden tai yleisyyden perusteella.

Arviointi tehdään seitsemässä asiantuntijaryhmässä. Ryhmissä on mukana yli 70 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian ja maantieteen asiantuntijaa muun muassa tutkimuslaitoksista, yliopistoista, ympäristöhallinnosta sekä maa- ja metsätaloushallinnosta. Ryhmät kokoavat ja tulkitsevat inventointeihin, tutkimuksiin ja paikkatietoaineistoihin pohjautuvia tietoja luontotyyppien pinta-alan ja laadullisten ominaisuuksien kehityksestä. Tuloksena saadaan luettelo ja kuvaukset Suomen uhanalaisista, silmälläpidettävistä ja puutteellisesti tunnetuista luontotyypeistä.

Suomen eliölajiston uhanalaisuus on arvioitu jo kolme kertaa. Arviointi on osoittautunut välineeksi, joka havainnollistaa luonnon monimuotoisuuden kehitystä ja jota voidaan käyttää päätöksenteon pohjana. Pelkkä lajinäkökulma on kuitenkin kapea kuvaamaan luontomme tilaa, ja siksi tarvitaan arviota myös luontotyypeistä. Luontotyypit ovat luonnon monimuotoisuuden olennainen osa, jolla on itseisarvonsa, mutta myös tärkeä merkitys lajien elinympäristöinä.

Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi on tutkimushanke, joka tarjoaa jatkossa pohjatietoa luontotyyppeihin liittyvälle suunnittelulle ja päätöksenteolle. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriön koordinoima Monimuotoisuuden tutkimusohjelma (MOSSE) ja Suomen ympäristökeskus. Metsähallituksen luontopalvelut tarjoaa merkittävän työpanoksen asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana myös Metsäntutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi