Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 10.06.2005

NorSEN-hanke alkoi
Luonnonvarojen seurantaa muuttuvassa ilmastossa

Metla on mukana uudessa Interreg IIIA Nordkalotten -hankkeessa, jossa luodaan Pohjoiskalotin havumetsävyöhykettä, ilmakehää, jääpeitettä sekä merialueita seuraava mittauspisteiden verkosto. Projektissa mitataan lisäksi kasvillisuuden vuodenaikaisrytmiikaa ja lehtipinta-alaindeksiä. Mitattua aineistoa verrataan satelliittidataan. Alueelle luodun mittausverkoston avulla satelliittien tuottamaa informaatiota voidaan paremmin soveltaa pohjoisen erityisolosuhteisiin.

Satelliittien merkitys ilmakehän ja ympäristön tarkkailussa kasvaa nopeasti. Uusien numeeristen menetelmien ja mallinnuksen avulla saadaan luotua ympäristössä tapahtuvia muutoksia koskeva havainnointi- ja ennakkovaroitusjärjestelmä. Hankkeessa kehitettävät menetelmät ja infrastruktuuri tehostavat ympäristötiedon tuottamista julkishallinnolle ja kansalaisille.

Nordkalotten Satellite Evaluation co-operation Network (NorSEN) – hanketta vetää Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Sodankylässä. Hankkeessa on mukana 16 organisaatiota Suomesta, Ruotsista ja Norjasta; Metlasta siihen osallistuvat Muhoksen, Suonenjoen ja Kolarin tutkimusasemat.

Metlan toiminta painottuu erityisesti Metlan fenologisen mittausdatan hyödyntämiseen. Muutokset fenologisissa ilmiöissä eli lajien elinkiertoon liittyvässä rytmiikassa ovat ensimmäisiä merkkejä muuttuvasta ilmastosta. Fenologisessa hankeosiossa kehitetään menetelmiä satellittidatan tulkintaan. Menetelmiä voidaan käyttää ilmastomuutoksen havainnointiin ja vaikutusten ennustamiseen Pohjoiskalotin alueella. Lähtötilanteessa kartoitetaan olemassaolevat satelliittien aikasarjat sekä fenologinen seurantatieto. Algoritmien testaamisen pohjalta etsitään ne arviointimenetelmät, jotka parhaiten soveltuvat arktisen ympäristön fenologiseen ja ekologiseen tutkimukseen.

Hankkeen www-sivut: http://norsen.fmi.fi/

Rahoittajat: Interreg IIIA Nordkalotten, Lapin lääninhallitus.

Lisätietoja:

Hankkeet Metlassa:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi