Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 24.05.2005

Uusi tutkimusohjelma alkaa:
Metsäluonnon monimuotoisuus ja yhteiskunta

Metlan uusi tutkimusohjelma "Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset" (TUK) tuottaa ja välittää tutkimustietoa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteista. Ohjelmassa tehdään tutkimusta yhteistyössä tiedonkäyttäjien kanssa, jotka osallistuvat tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten käytäntöön vientiin.

Tutkimusohjelma koostuu useammasta tutkimushankkeesta ja koordinaatiohankkeesta, jossa tehdään metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävän METSO-toimintaohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seuranta ja arviointi.

Metsäluonnon suojelun taloudellisia vaikutuksia tutkitaan kahdessa tutkimushankkeessa. Toinen tarkastelee laajasti Suomen metsäsektoria muuttuvassa toimintaympärissä ja toinen keskittyy puun hankintamahdollisuuksiin ja paikallistalouteen. Tutkimuksen kohteena ovat mm. suojelun vaikutukset metsäteollisuuden tuotantoon ja vientiin, kantorahatuloihin, raakapuun hintoihin sekä metsäsektorin työllisyyteen. Lisäksi hankkeissa kehitetään metsien suojelun vaikutuksia paikallistalouteen ja puun hankintamahdollisuuksiin testaavia vaihtoehtolaskelmia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää metsien elinkeinotoiminnan ja ympäristöarvojen yhteensovittamisessa.

Suojelualueet ja maaseudun elinvoimaisuus -hanke tuottaa tietoa matkailu- ja virkistyskäyttöön liittyvien palveluelinkeinojen kehittämisestä korvaavaksi elinkeinoksi, kun metsäalueita siirtyy alkutuotannosta suojeluun. Hankkeessa tyypitellään suojelualueita seutukuntineen matkailupalvelurakenteen kehittyneisyyden perusteella ja tutkitaan erityyppisten suojelualueiden käyttäjiä sekä heidän kokemuksiaan ja odotuksiaan ympäröivän maaseudun tarjoamista palveluista.

Yhtenä tutkimuskohteena ovat yksityismetsien biologisen monimuotoisuuden turvaamisen politiikkakeinot. Hanke tuottaa tietoa mm. eri keinojen sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, vapaaehtoisten suojelukeinojen sopimushinnoittelusta sekä siitä, miten lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot vaikuttavat metsänhoitokäytäntöihin. Osahankkeissa tutkitaan myös yksityismetsänomistajien harjoittaman metsänsuojelun nykytilaa ja suojelun esteitä, sekä niiden poistamista.

Tutkimusohjelman tavoitteena on myös parantaa edellytyksiä ottaa monimuotoisuuden suojelu nykyistä paremmin huomioon metsäsuunnittelussa ja metsällisessä päätöksenteossa. Tätä varten tuotetaan tietoa eliölajien elinvaatimuksista, kehitetään teknisiä keinoja monimuotoisuuden suojelun sisällyttämiseksi metsäsuunnittelulaskelmiin sekä parannetaan monitavoitteisten metsäsuunnittelumenetelmien käyttökelpoisuutta.

Metsäluonnon kustannustehokas ennallistamisen on yksi ohjelman tutkimusaiheista. Hankkeessa hyödynnetään mm. Kolin kansallispuistossa tehdyn ennallistamisprojektin havaintoaineistoja. Tarkoituksena on selvittää, mitä ennallistaminen maksaa ja miten kustannuksia voidaan säästää esim. tekemällä työ vapaaehtoisvoimin tai valtion subventoimina työllisyystöinä. Tutkimus hyödyttää politiikan valmistelua ja ennallistamishankkeiden kilpailuttamista.

Ohjelmaan ja sen tutkimushankkeisiin voi tutustua nettisivuilla: http://www.metla.fi/ohjelma/tuk/

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi