Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 3.5.2005

Koli-Hattusaaren alueelle laaditaan paikallinen metsäohjelma

Metsäntutkimuslaitos, Pohjois-Karjalan Metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ovat aloittamassa paikallisen metsäohjelman laatimisen Koli-Hattusaaren alueelle. Paikallisen metsäohjelman laatimisen tavoitteena on selvittää, millaisia mahdollisuuksia metsät tarjoavat maaseudun elinkeinotoimintojen kehittämiseen. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä.

Koli-Hattusaari on ensimmäinen alue Suomessa, jolle laaditaan paikallinen metsäohjelma. Koli-Hattusaaren alue on valittu esimerkkialueeksi, koska alueella on merkittäviä luonto-, kulttuuri- ja virkistyskäyttöarvoja, joita on hyödynnetty mm. matkailussa. Lisäksi alueen metsätaloudella on suuri merkitys paikallistalouden kannalta. Paikallisessa metsäohjelmassa tuotetaan tietoa metsiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysynnästä sekä niiden tuottamiseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista

Paikallisen metsäohjelman laatimisessa hyödynnetään Metsäntutkimuslaitoksen monilähdeinventointiaineistoa ja Metsäkeskuksen metsäinventointiaineistoja. Monilähdeinventointiaineisto koostuu valtakunnan metsien inventointiaineistosta ja kaukokartoitustiedoista. Keskeisenä tavoitteena on ottaa ohjelmassa huomioon paikallisten metsänomistajien ja kyläläisten näkemyksiä alueen kehittämisestä.

Koli-Hattusaaren alueen paikallisen metsäohjelman laatiminen on osa laajempaa EU:n rahoittamaa hanketta. Vastaavanlaisia ohjelmia laaditaan myös pilottialueille Ruotsissa, Skotlannissa, Norjassa ja Islannissa. Hankkeen kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus tutustua vastaaviin ohjelmiin maissa, joiden metsävarat, omistusolot ja eri käyttömuotojen kysyntä vaihtelevat ja hyödyntää tietoja oman yhteisönsä kansainvälistymisprosessissa.

Tutkimushanke: Metsien suojelun vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin ja paikallistalouteen

Lisätietoja:

 • Tuula Nuutinen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, puh. 010 211 3043,
  tuula.nuutinen @ metla.fi
 • Leena Kärkkäinen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, puh. 010 211 3044,
  leena.karkkainen @ metla.fi
 • Kyösti Hassinen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus, puh. 0207 728 230,
  kyosti.hassinen @ metsakeskus.fi
 • Eero Lukkarinen, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, puh. 0424 464 200,
  eero.lukkarinen @ pk.mhy.fi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi