Metsäntutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 28.04.2005

Luoteis-Venäjälle uusia metsänkäsittelysuosituksia

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) koordinoiman "Kestävän metsätalouden kehittäminen Luoteis-Venäjällä" -tutkimushankkeen valmistelemat metsänkäsittelysuositukset Luoteis-Venäjälle ovat valmistuneet. Venäläisten ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyössä laatimia ohjeita voidaan hyödyntää uudistettaessa metsien käsittelyä ja ohjeistoja osana Venäjän metsälainsäädännön uudistamista.

Uudet metsänkäsittelysuositukset sisältävät ohjeita metsänuudistamiseen, nuorten metsien hoitoon, harvennuksiin sekä päätehakkuisiin. Suosituksissa on huomioitu teknologiset, taloudelliset, metsänhoidolliset, sosiaaliset sekä ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Tärkeällä sijalla on myös työturvallisuus, johon Venäjällä on toistaiseksi kiinnitetty vähemmän huomiota.  

Suositusten laadinnassa hyödynnettiin uusimpia tutkimustuloksia ja käytännön kokemusta Luoteis-Venäjältä ja Suomesta. Suositusten pohjana käytettiin myös venäläisten lainsäädäntönormien ja kansainvälisten sopimusten asettamia vaatimuksia kestävälle metsätaloudelle. Lisäksi suosituksissa on huomioitu Luoteis-Venäjällä käytettävissä oleva metsäteknologia sekä paikalliset olosuhteet.

Tutkimushankkeeseen on osallistunut suomalaisten tutkijoiden lisäksi laaja joukko venäläisiä asiantuntijoita metsähallinnosta, metsäntutkimuksesta ja -opetuksesta eri puolilta Luoteis-Venäjää.

Suositukset valmistuivat oikeaan aikaan

Venäjällä uudistetaan parhaillaan metsälainsäädäntöä ja samalla metsien käsittelyyn liittyvää ohjeistoa. Luoteis-Venäjän metsien käsittelyn suositukset valmistuivat oikeaan aikaan, jotta niitä voidaan hyödyntää Venäjän uuden metsälain seurauksena laadittavissa alueellisissa metsien käsittelyohjeistoissa.

Suositusten lisäksi tutkimushankkeessa kehitettiin menetelmiä, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena, kun arvoidaan erilaisten metsänkäsittelyjen vaikutuksia metsikön kehitykseen ja metsiköstä saatavan puutavaran määrään ja laatuun.

"Kestävän metsätalouden kehittäminen Luoteis-Venäjällä" -tutkimushanke kuului Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön koordinoimaan "Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja biologisen monimuotoisuuden kehittämisohjelma" -lähialueyhteistyöohjelmaan. Metlan koordinoiman tutkimushankkeen tuloksia ja suosituksia esiteltiin seminaarissa perjantaina 22.4.2005 Pietarin metsätalouden tutkimuslaitoksella.

Lisätietoja:

Professori Timo Karjalainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus
Puh. 010 211 3080, gsm 050 391 3080 Sähköposti Timo.Karjalainen @ metla.fi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi