Metsäntutkimuslaitos

 

Tiedote 20.4.2005

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto MMT Kari Hyytiäiselle

 

Tänä vuonna Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinnon sai MMT Kari Hyytiäinen, joka valmistui 30.03.2004 pääaineena kansantaloudellinen metsäekonomia. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijan väitöskirjassa käytettiin matemaattisia optimointimalleja, joissa erilaisiin metsikön kasvumalleihin yhdistettiin kuvaukset metsänkasvatuksen ja puunkorjuun tuloista ja kustannuksista. Väitöskirjatyö liittyi Helsingin yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyöhankkeeseen ja sitä ohjasi professori Olli Tahvonen Metsäntutkimuslaitokselta.

Kari Hyytiäinen tarkasteli väitöskirjassaan Integrating Economics and Ecology in Stand-Level Timber Production hakkuiden kannattavuutta tasaikäisissä havumetsiköissä. Optimointimallien analyysi tuotti tuloksia mm. optimaalisista harvennusten ja päätehakkuiden ajoituksesta, harvennusvoimakkuudesta, puuvalinnan periaatteista harvennuksissa, metsiköiden ja metsämaan arvosta ja pitkän aikavälin puuntarjonnasta Suomessa. Tulosten mukaan metsänkasvatuksen kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa ottamalla taloudelliset ja metsikön rakenteeseen liittyvät tekijät yksityiskohtaisesti huomioon metsänkäsittelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksella kehitetty prosessipohjainen kasvumalli kuvaa puiden elintoimintoja ja yhteyttämisen seurauksena saatavan kasvun jakaantumista juuriin, runkopuuhun, oksiin ja neulasiin. Prosessimallin avulla voidaan puun laatu kuvata yksityiskohtaisesti ja jakaa runkopuu useisiin eri puutavaralajeihin. Kun tämä malli liitetään taloudelliseen optimointiin, saadaan tarkkaa tietoa erilaisten metsänkäsittelyjen vaikutuksista metsikön kasvuun, puun laatuun ja edelleen taloudelliseen tulokseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa metsikön kasvu on ennustettu ns. empiirisillä malleilla, jotka perustuvat mitattujen metsikkö- ja puustotunnusten tilastolliseen analyysiin.

Julkaisu: Hyytiäinen, K. 2003. Integrating economics and ecology in stand-level timber production. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 908. Hinta 10 €.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi