Metsäntutkimuslaitos

 

Tiedote 14.4.2005

Suomen Life Luonto -rahoitus Suomen Natura 2000 verkosto

Ennallistamisen seurantatutkimukset käynnistyvät vihreällä vyöhykkeellä

 

Suomen, Venäjän ja Norjan rajaseudulla sijaitsee vihreäksi vyöhykkeeksi kutsuttu metsä-, suo- ja tunturialueiden verkosto. Se on läntisen Euroopan suurin ja merkittävin alkuperäisen luonnon jäljellä oleva kokonaisuus. Metlassa on käynnistynyt tutkimushanke, jonka päämääränä on seurata miten erilaiset ennallistamismenetelmät edesauttavat metsätalouden yksipuolistamien metsien ja ojitettujen soiden palautumista alkuperäisen kaltaiseksi. Tutkimus liittyy osittain EU:n Luonto LIFE -projektiin, jota vetää Metsähallitus ja jossa Metlan lisäksi on mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä.

LIFE -projektissa pyritään turvaamaan kolmentoista Natura 2000 -alueen suotuisa suojelutaso Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä Itä-Suomessa. Suojelutaso turvataan ennallistamalla metsätalouden yksipuolistamia metsiä, ennallistamalla ojitettuja soita, metsittämällä tarpeettomia metsäteitä ja turvaamalla alueella elävien kotkien pesintää. Ennallistamistoimenpiteitä tehdään metsissä kaikkiaan 601 ha ja soilla 362 ha. Hanke on Suomessa ensimmäinen, jossa toteutetaan valtakunnan ennallistamistyöryhmän esitystä suojelun kannalta tärkeiden palojatkumoiden käynnistämisestä. Rahoituksesta puolet tulee EU:lta.

Tutkimuksen ja seurannan avulla pyritään selvittämään keinoja, joilla ennallistamistoimenpiteet saataisiin kustannustehokkaammaksi ja ekosysteemin kannalta toimivammaksi. Tutkittavia muuttujia ovat mm. alkuperäisen lajiston palautuminen, puuston rakenne ja uudistuminen, maaperän ravinneolot polttamisen jälkeen sekä orgaanisen aineksen muodostuminen ja juuriston kehitys teiden metsityksen jälkeen. Ennallistamisen vaikutusalueen laajuutta tutkitaan käyttäen hyväksi spatiaalisia mallinnusmenetelmiä sekä kuvanmittausmenetelmiä. Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään ennallistamissuunnitelmien laadinta sekä seurantatutkimusten suunnittelu.

Lisätietoja:

  • Vanhempi tutkija Anne Tolvanen, Metla/Muhoksen tutkimusasema, p. 010 211 3782, gsm 050 391 3782

Ennallistamiseen liittyviä tutkimushankkeita Metlassa:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi