Metsäntutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 30.3.2005

Paikkatietomenetelmät helpottavat ekologisten tavoitteiden huomioonottamista metsäsuunnittelussa

Paikkatietomenetelmät ja -aineistot yhdistettynä monikriteerisen arvioinnin menetelmiin tarjoavat joustavat mahdollisuudet ekologisen tiedon jalostamiseen metsäsuunnittelun tarpeisiin. Suurimmat edut liittyvät mahdollisuuksiin tuottaa metsäpäätöstuessa tarvittavia ekologisia malleja. Elinympäristötekijöitä voidaan tarkastella eri mittakaavoissa ja lajien elinympäristövaatimuksia yhdistää yhdeksi sopivuuskartaksi. Myös empiirisiä malleja ja asiantuntijamalleja voidaan liittää samoihin suunnittelulaskelmiin. Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen suunnitteluketjun eri vaiheissa sekä monimittakaavaiset tarkastelut parantavat ekologisen tiedon laatua ja tehostavat suunnittelua.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa "Ekologisen tiedon jalostaminen ja liittäminen maisematason metsäsuunnitteluun" tutkitaan ja kehitetään menetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa ekologista tietämystä ja jalostaa sitä paremmin vastaamaan metsäsuunnittelun ja käytännön metsätalouden tarpeita. Hankkeen loppuraportissa esitellään mm. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (Metso) tarpeisiin kehitettyjä menetelmiä ja sovelluksia luonnonarvokaupan kohteiden valintaan ja arvottamiseen yksityismetsissä.

Ekologisten arvojen huomioonottaminen luonnonvarojen käytössä on tullut yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi erilaisissa suunnittelutehtävissä. Jotta käytännön tieto- ja suunnittelutarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan, tutkimuksessa on keskeistä kehittää menetelmiä, joiden avulla pystytään hyödyntämään olemassa olevaa tietämystä mahdollisimman tehokkaasti sekä toisaalta lisätä ekologista tietämystä niillä osa-alueilla, joihin akuuteimmat tietotarpeet kohdistuvat.

Keskeinen menetelmä hankkeen ekologisessa osassa oli paikkatietotekniikoiden ja -analyysien hyödyntäminen yhdessä tilastollisten tekniikoiden kanssa monimittakaavaisessa ekologisessa mallinnuksessa. Tässä osassa mm. pyrittiin selittämään maiseman numeeristen rakennemittojen (esim. elinympäristölaikkujen koko, muoto ja sijainti suhteessa toisiinsa) avulla alueen ekologisia prosesseja sekä integroimaan näin tuotettua paikkaansidottua tietoa ekologisiin malleihin. Hankkeen suunnitteluosassa mm. testattiin ekologisia malleja metsäsuunnittelun simulointi- ja optimointilaskelmissa sekä kehitettiin monitavoitteisen päätöstuen menetelmiä erityyppisten tietojen yhteiskäyttöä varten.

Hankkeessa kehitettyjen menetelmien ja lähestymistapojen avulla on elinympäristötarkasteluja ja suunnittelukokeiluja tehty mm. liito-oravalle, pyylle, metsolle, kuukkelille, leppälinnulle ja kirjosiepolle. Vaikka tutkimuksissa on käytetty vain tiettyjä lajeja, voidaan tutkimusten tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä soveltaa myös muille lajeille. Osa tapaustutkimuslajeista on myös ns. sateenvarjolajeja, jotka indikoivat myös muiden vaateliaiden lajien menestymistä. Hankkeessa suoritettujen ekologisten tutkimusten keskeinen sanoma metsäsuunnittelulle ja metsien käsittelylle on se, että useiden lajien kohdalla on elinympäristöarvioinneissa tarkasteltava yhdessä sekä yksittäisten metsien tunnuksia että laajempien alueiden rakennetunnuksia.

Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. Metso-pilottihankkeiden, MMM:n rahoittamien metsäsuunnittelun kehittämishankkeiden sekä Metlan tutkimushankkeiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä on harjoitettu erityisesti Metsähallituksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten kanssa. Tutkimuksia on tehty Metlan Kannuksen, Rovaniemen ja Joensuun yksiköissä sekä Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa.

Julkaisu: Store, Ron ja Heino, Esa (toim.) 2005. Ekologinen tietämys ja metsäsuunnittelu - menetelmiä, näkökulmia ja tutkimustuloksia. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 939.

Lisätietoja:

  • Vanhempi tutkija Ari Nikula, Metla/Rovaniemen tutkimusasema
    puh. 010 211 4401, sähköposti ari.nikula @ metla.fi
  • Varttunut tutkija Ron Store, Metla/Kannuksen tutkimusasema,
    sähköposti: ron.store @ metla.fi

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi