Metsäntutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 23.03.2005 klo 14.00

Idän metsätieto-hanke päättyi

Venäjän metsäsektoria koskeva tieto kysyttyä

Suomalaiset pk-yritykset haluavat tulevaisuudessa tuoda Venäjältä yhä enemmän sahatavaraa ja aihioita. Tämä selviää Metsäntutkimuslaitoksen koordinoiman Idän metsätieto -hankkeen yrityshaastatteluista. Venäjältä haetaan kilpailukykyä omaan toimintaan erityisesti alhaisten työvoima- ja raaka-ainekustannusten vuoksi. Raakapuun tuonnin kannattavuutta alentaa kuitenkin koko ajan kasvavat kuljetuskustannukset. Keskeisimpiä haasteita ovat tuotteiden laatu ja venäläisten yritysten toimitusvarmuus. Venäjällä menestymisen edellytyksiä ovat osaava henkilöstö, pitkäjänteisyys ja toimintaympäristön tunteminen.

Kolmivuotisessa EU-hankkeessa selvitettiin Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueen pk-yritysten kiinnostusta verkostojen muodostamiselle sekä raakapuun että sahatavaran yhteisostoissa. Puualanpk-yritysten verkottuminen Venäjä-toiminnoissa on erittäin haasteellista, eikä tiiviiden verkostojen muodostamiseen ole vielä hankkeen aikana löytynyt riittävää tahtotilaa ja yhteistä nimittäjää. Yritysten pieni koko, keskinäinen kilpailu ja vaihtelevat tarpeet asettavat rajoitteita kiinteiden verkostojen synnyttämiselle. Sen sijaan lisäämällä suomalaisyritysten välistä kontaktipintaa ja tietämystä toistensa raaka-ainetarpeista on pystytty edistämään raaka-aineen välitystä.

Useimmilla Suomen lähialueiden merkittävillä yrityksillä on jo vakiintuneet asiakassuhteet Suomeen, joten kiinnostus löytää uusia kontakteja erityisesti raakapuun kaupassa on vähäistä. Itäsuomalaisille metsä- ja puualan pk-yrityksille järjestettyjen kontaktitapahtumien ja palvelutoiminnan tuloksena yritykset löysivät kuitenkin uusia kontakteja erityisesti Arkangelin alueelta. Alkukontaktin jälkeen uuden liikesuhteen muotoutuminen on kuitenkin aikaavievää ja vaatii paljon matkustamista Venäjän puolella.

Venäläiset yritykset toimivat edelleen perinteisesti henkilökohtaisten kontaktien perusteella, eikä sähköisillä verkottumispalveluilla juurikaan pystytä edistämään uusien liikesuhteiden muodostumista.

Tietopalvelua Venäjän metsätaloudesta

Hankkeen tuloksena syntyi yrityksiä ja organisaatioita tukeva tietopalvelu Venäjän metsätaloudesta. Idän metsätieto-internetpalvelu www.idanmetsatieto.info sisältää Venäjän metsätaloutta koskevan perustiedon lisäksi ajankohtaisosion, jossa on julkaistu kahden vuoden aikana 500 uutista ja 170 artikkelia metsäsektorin tilanteesta ja muutoksista. Internetpalvelu on saanut käyttäjiltä hyvän vastaanoton ja siihen on tehty 50 000 käyntikertaa avaamisen jälkeen. Palvelun jatko pyritään turvaamaan siirtämällä ajankohtaisosion ylläpito Metlan hoidettavaksi.

Internetpalvelun lisäksi julkaistiin Venäjän lähialueiden yhteystietohakemisto, puuntuojan opas ja tiivis tietopaketti Luoteis-Venäjän metsäsektorista. Hankkeeseen osallistuneet oppilaitokset, Joensuun yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ovat uudistaneet Venäjän metsätalouden oppimateriaaliaan.

Itäsuomalaisten yritysten tietopalvelusta vastasivat Joensuussa puuteknologiakeskus Puugia ja FEG Oy, ja Kajaanissa Kainuun Etu Oy. Joensuun palvelupisteen toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen markkinaehtoisena FEG Oy:n kautta.

Hanketta koordinoi Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus ja sitä rahoittivat Interreg III A Karjala-ohjelma sekä Itä-Suomen lääninhallitus vuosina 2002-2005.

Lisätietoja:

  • Sari Karvinen, Metla, Joensuun tutkimuskeskus,
    puh. 010 211 3256, gsm 050 391 3256, sähköposti: sari.karvinen @ metla.fi
  • Yritysten palvelutoiminta: Timo Hartikainen, Forest and Environment Group Ltd FEG Oy, puh. 050 587 5072
  • Venäjän metsätalouden internetpalvelu: www.idanmetsatieto.info

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi