Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.2.2005

MMM/Metso

Vapaaehtoiset keinot lupaava täydennys metsien suojeluun

Vapaaehtoisuuteen perustuvat suojelukeinot saavat laajan kannatuksen kansalaisilta ja metsänomistajilta. Tämä selviää Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin tavallisten kansalaisten sekä metsänomistajien suhtautumista metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja siinä käytettäviin keinoihin.

Kyselyt toteutettiin ennen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-toimintaohjelman (METSO) aloittamista. Ohjelman yhtenä tavoitteena on suojeluun liittyvien konfliktien vähentäminen. Tämän takia METSO-ohjelmassa korostetaan metsänomistajien oma-aloitteisuuteen pohjautuvia keinoja. Yksi näistä on luonnonarvokauppa, jossa metsänomistaja tarjoaa kohdetta suojeltavaksi määräajaksi korvausta vastaan.

Tutkimustulokset puoltavat METSO-ohjelman ehdotuksia metsien suojelun keinovalikoiman täydentämiseksi.

Lähes kaksi kolmasosaa kansalaisista katsoi, että suojelua tulisi kehittää ensi sijassa vapaaehtoisin keinoin, kuten sopimuksin ja neuvonnalla. Kolme neljäsosaa kansalaisista katsoi, että maanomistajalle tulee korvata vähintään suojelun vuoksi menetetyt puunmyyntitulot täysimääräisinä.

Metsänomistajien kannatus perinteisen, maanhankintaan perustuvan suojelun lisäämiselle yksityismailla oli vähäistä. Maanhankintaa joustavammat ratkaisut monimuotoisuuden turvaamiseksi hyväksyttiin kuitenkin selvästi yleisemmin. Runsas kolmasosa metsänomistajista myös ilmoitti tehneensä omaehtoisesti toimia oman tilansa luonnonarvojen säilyttämiseksi.

Suojelusopimusten hyväksyttävyys metsänomistajille riippui sopimuksen ehdoista, kuten aloitteentekijästä, sopimuksen kestosta sekä siihen sisältyvistä käyttörajoituksista ja palkkioista. Erityisen tärkeänä metsänomistajat pitivät omistus- ja itsemääräämisoikeuden säilymistä.

Julkaisu:
Horne, P., Koskela, T. & Ovaskainen, V. (toim.) 2004. Metsänomistajien ja kansalaisten näkemykset metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 933. 110 s. ISBN 951-40-1943-1, ISSN 0358-4283.

 

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi