Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 31.1.2005

Väitös taimituotannon ja -jakelun rationalisoinnista:

Taimituotannon kustannustehokkuutta voidaan parantaa keskittämällä tuotantoa suuremmille taimitarhoille

Tuotanto- ja jakelukustannukset ovat tärkeä osatekijä taimien hinnan muodostuksessa ja vaikuttavat siten metsänistuttamisen ja koko viljelymetsätalouden kannattavuuteen. MMM Juho Rantala tarkasteli väitöskirjassaan metsätaimien tuotannon ja jakelun rationalisointia kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Suomalaisilla metsätaimimarkkinoilla tapahtui 1990-luvulla suuria muutoksia: taimituotanto yhtiöitettiin, taimien yhtenäishinnoittelu purettiin ja vuotuinen taimikysyntä putosi kolmanneksella päätyen nykyiselle n. 160 miljoonan taimen tasolle. Tutkimuksessa selvitetään etenkin massatuotannolle tyypillisten mittakaavaetujen merkitystä metsätaimien tuotanto- ja jakelutoiminnoissa. Lisäksi väitöskirjassa esitellään optimointimalleja taimikuljetusten sekä koko tuotanto- ja jakeluketjun kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa sovelletaan operaatiotutkimuksen, työntutkimuksen ja liiketaloustieteen menetelmiä.

Tutkimus etenee yksittäisen tuotantovaiheen koneellistamisedellytysten selvittämisestä taimiyhtiön kuljetuskustannusten tarkastelun kautta optimaalisen tuotanto- ja jakeluverkoston suunnitteluun. Yksittäisen tuotantovaiheen osalta tulokset osoittavat, että taloudellisesti kannattava koneellistaminen edellyttää selvästi nykyistä suurempia tuotantoyksikkökohtaisia vuotuisia tuotantovolyymeja. Tuotantomäärän nostaminen keskittämällä tuotantoa harvalukuisempiin tuotantoyksiköihin puolestaan nostaa kuljetuskustannuksia. Tutkimuksessa selvitettiin kuljetusten suunnittelutavan ja erilaisten tuotantostrategioiden vaikutuksia taimiyhtiön kuljetuskustannuksiin rakentamalla taimitarhojen lukumäärien ja erikoistumisen suhteen erilaisia virtuaalisia toimintaympäristöjä. Lineaarista optimointia hyödyntämällä koko taimiyhtiölle tehty kuljetussuunnitelma laski taimiyhtiön kuljetuskustannuksia parhaimmillaan yli 30 % verrattuna nykyiseen taimitarhakohtaiseen kuljetusten suunnitteluun.

Tutkimuksessa selvitettiin myös erilaisten matemaattisten optimointitekniikoiden soveltuvuutta taimikuljetusten koordinointiin. Lisäksi työssä esitetään sekalukuoptimointimalli taimiyhtiön tuotanto- ja jakeluketjun kustannusten minimointiin. Tehdyissä optimointilaskelmissa taimiyhtiön taimitarhojen lukumäärä väheni nykyisestä viidestä 2-4 yksiköllä optimoinnille asetetuista rajoitteista riippuen ja tuotanto- ja jakelukustannukset laskivat vastaavasti 11-21 %.

Taimiyhtiön tuotanto- ja jakelusysteemin kustannustehokkuutta voidaan parantaa nykyisestä keskittämällä tuotantoa suuremmille taimitarhoille. Koska kaikki suomalaiset suuret taimiyhtiöt ovat yhtiöittämisestä huolimatta edelleen valtion ohjauksessa olevien instituutioiden omistamia, on relevanttia tarkastella tuloksia myös koko Suomen taimituotannon näkökulmasta. Tällainen tarkastelu antaa viitteitä siitä, että suomalaisten taimitarhojen lukumäärä on, ainakin tuotanto- ja jakeluketjujen kustannustehokkuuden kannalta, selvästi liian suuri.

Rantalan väitöskirja Models for designing the production-distribution system in supply chains of the Finnish nursery industry (Malleja suomalaisen metsätaimiteollisuuden toimitusketjujen tuotanto- ja jakelusysteemin suunnitteluun)kuuluu Metsäntutkimuslaitoksen Viljelymetsätalouden teknologia, organisointi ja logistiikka -hankkeeseen, joka alkoi vuonna 2001. Muita tutkimusaiheita hankkeessa ovat muun muassa istutustyön organisointi, taimikonhoidon organisointi ja ajoitus, metsänhoitopalveluiden tuotteistaminen sekä istutuksen koneellistaminen.

Lisätietoja:

Julkaisu:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi