Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 13.12.2004

Kolin kansallispuistossa ennallistetaan metsä- ja suoluontoa
ja hoidetaan perinnemaisemaa

Kolin kansallispuistossa on kuluneen vuoden aikana toteutettu laajoja metsä- ja suoluonnon ennallistamistöitä sekä perinneympäristöjen hoitotoimenpiteitä. Ennallistamis- ja hoitotoimet ovat osa LIFE to Koli -hanketta, jonka tavoitteena on turvata Kolin kansallispuiston Natura 2000 -suojelualueen arvokkaiden luontotyyppien ja niistä riippuvaisten eliölajien suotuisa suojelutaso. Ennallistaminen on myös keskeinen suojelualueiden luontoarvojen kohottamiseen tähtäävä, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimenpide.

Ennallistamisella pyritään palauttamaan ihmistoiminnan muuttamia elinympäristöjä takaisin luonnontilaan. Perinneympäristöjen hoidolla puolestaan pyritään säilyttämään niittyjä, kaskia, laitumia ja muita kulttuuriympäristöjä, jotka menettäisivät luontoarvonsa ja erityispiirteensä ilman aktiivisia toimenpiteitä.

Kuluneen vuoden aikana jatkettiin ennallistamis- ja kaskiohjelmien toteutusta, minkä lisäksi aloitettiin kansallispuiston lehtoalueiden hoitosuunnitelman laatiminen ja niittyjen hoitosuunnitelman päivitys.
Kansallispuistossa poltettiin vuonna 2004 kaskia lähes 7 hehtaaria, minkä lisäksi noin 5 hehtaarilla tehtiin valmisteltuja ensi vuonna toteutettavia kaskenpolttoja varten. Varsinaisia metsien ennallistamispolttoja tehtiin vähän, vain puolisen hehtaaria, koska kesä oli hyvin sateinen. Sää ei sen sijaan haitannut ensi vuoden ennallistamispolttojen esivalmisteluja, joita tehtiin 13 hehtaarilla. Vuonna 2003 alkaneen hankkeen aikana on ennallistettu soita yhteensä yli 20 hehtaaria, josta suurimman osan muodostaa tänä syksynä toteutettu noin 15 hehtaarin laajuinen Kolin Pitkäsuon ennallistaminen. Suo-ojien täyttäminen ja maisemointityöt tehtiin kaivinkoneella.

Maastokauden aikana kansallispuiston metsiin perustettiin yli sata pysyvää koealaa. Koejärjestelyjen avulla pyritään selvittämään, miten ennallistamiskäsittelyt vaikuttavat aikanaan istuttaen tai kylväen perustettujen metsien puustoon ja kasvillisuuteen, minkä lisäksi seurataan monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrän ja laadun kehitystä. Osana ennallistamisvaikutusten arviointia tutkitaan myös kuusen kirjanpainajakannan kehitystä houkute- eli feromonipyydysten avulla. Kirjanpainaja on metsätuhoja aiheuttava hyönteinen, joka runsaasti lisääntyessään on vaaraksi kuusikoille. Tutkimuksen tavoitteena on kyetä ennakoimaan kansallispuiston lähistöllä kasvaville talousmetsille aiheutuvia tuhoriskejä, jotka voivat kasvaa ennallistamistoimien seurauksena.

EU:n LIFE-ohjelmaan kuuluvaan LIFE to Koli -hankkeeseen osallistuvat Metlan lisäksi Joensuun yliopisto ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Lisäksi hanke on tarjonnut ansaintamahdollisuuksia Kolin alueen asukkaille ja yrittäjille. Hankkeesta kertovat esittelytaulut ovat nähtävinä Kolin laella sijaitsevassa Luontokeskus Ukossa sekä Kolin kylässä Kulttuuritalo Kolin Ryynäsessä. Kaskikulttuuriin voi tutustua Kasken kierros -teemapolulla, jota laajennettiin tänä vuonna.

Kolin kansallispuisto sijaitsee Lieksassa Pielisen länsirannalla. Kansallispuisto on Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa, ja sen pinta-ala on noin 3000 hehtaaria. LIFE to Koli -hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Natura 2000 -suojeluohjelmaan liitettäväksi esitetylle alueelle, joka kattaa kansallispuiston alueesta lähes 90 prosenttia.

Lisätietoja:

MMT Kalle Eerikäinen, vanhempi tutkija, LIFE to Koli -hankkeen vetäjä,
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, puh. 010 211 3165, kalle.eerikainen @ metla.fi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi