Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 02.12.2004
in English

Boorin puute aiheuttaa kasvuhäiriöitä kaskialueiden kuusikoissa
"Kaskialueen kuusikoiden kasvuhäiriöt" -hankkeen loppuraportti ilmestynyt

Viljavien kivennäismaiden kuusikoita vaivaa erityisesti Itä-Suomessa boorinpuutteesta johtuva kasvuhäiriö. Häiriö ilmenee silmujen ja latvakasvaimien kuolemisena, puiden haarautumisena ja pensastumisena. Pahimmillaan häiriö voi puolittaa metsän tuoton. Boorilannoitus korjaa ja ehkäisee kuusikoiden kasvuhäiriöitä. Jo lannoitusvuonna neulasten booripitoisuus nousee monikymmenkertaiseksi. Kasvu toipuu puuston iästä riippuen 2 - 4 vuoden kuluttua lannoituksesta. Neulasten booripitoisuus laskee huippuarvoista melko nopeasti, mutta lannoitusvaikutus kestää kuitenkin vähintään 10 vuotta.

Kasvuhäiriöilmiön alueellinen selvitys aloitettiin Pohjois-Savossa 1990-luvun lopulla työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana. Vuonna 2000 käynnistettiin laajempi tutkimus "Kaskialueen kuusikoiden kasvuhäiriöt", jossa selvitettiin kivennäismaametsien kasvuhäiriöiden syitä, levinneisyyttä ja taloudellista merkitystä sekä torjuntamahdollisuuksia. Tämä viisivuotinen hanke toteutettiin Metsäntutkimuslaitoksen, Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan sekä metsäkeskus Pohjois-Savon yhteistyönä maa- ja metsätalousministeriön tuella.

Boorinpuutoksesta johtuva kasvuhäiriö tunnetaan laajalti maailmalla. Myös Fennoskandiassa kallioperän mineraalien booripitoisuus on alhainen. Suomessa boorinpuutosta esiintyy erityisesti kaukana merestä olevilla alueilla, missä sadeveden booripitoisuus on alhaisempi kuin rannikoilla. Todennäköisesti aiemmin harjoitettu kaskitalous ja metsälaidunnus ovat osaltaan lisänneet kivennäismailla boorinpuutosta, mikä puolestaan lisää kasvuhäiriöriskiä nykyisissä hyvin kasvavissa metsissä. Turvemailla boorinpuutos todettiin männiköiden kasvuhäiriöiden pääsyyksi jo 1970-luvulla.

Booripuutoksen aiheuttamat kasvuhäiriöt voivat välillä hävitä, mutta ne ilmestyvät usein uudelleen. Aiemmasta häiriöstä runkoon jää muistoksi haaraumia ja oksatihentymiä. Häiriö- ja normaalikasvun vuorottelu johtunee sääolosuhteiden vaihtelusta. Kuivina vuosina puut saavat niukasti booria ja kuivuusvauriot ilmenevät ensin puissa, joiden booripitoisuus on ennestään alhainen.

Boorinpuutos ei ole ainoa syy kasvuhäiriöihin. Varsinkin taimikoissa esiintyy hallan, tautien ja eläinten aiheuttamien vaurioiden seurauksena häiriöitä, joiden aiheuttajaa on jälkeenpäin vaikea tunnistaa. Nämä häiriöt kuitenkin häviävät puuston kasvaessa. Varttuneissa taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissä esiintyvän kuusentuomiruosteen aiheuttamat häiriöt on joskus vaikea erotettaa alkavasta boorinpuutoksen aiheuttamasta häiriöstä. Boorilannoitus ei vähennä puuston tuomiruostetuhoja. Sitä vastoin boorilannoitus näyttäisi lievästi parantavan puiden pakkaskestävyyttä. Pakkaset eivät kuitenkaan ilmeisesti ole kovin merkittävä kasvuhäiriöiden aiheuttaja.

Myös koivulla esiintyy kasvuhäiriöitä. Etenkin tiivispohjaisille kivennäismaapelloille ja suopelloille istutetut koivikot ovat usein mutkaisia, haarautuvia ja pensoittuvia. Boorinpuutos selittää vain osan näistä häiriöistä. Pääsyynä ovat ilmeisesti muut maaperän ravinne- ja vesitalousongelmat.

Nykyiset suositusarvot neulasten booripitoisuuksille soveltuvat edelleen lannoitustarpeen määrittämiseen. Tosin taimikokeessa saatiin viitteitä, että juuriston häiriintymätön kasvu vaatii enemmän booria kuin verso. Tämä havainto vaatii kuitenkin lisätutkimuksia.

Sekä tutkimushankkeen tulosten että käytännön kokemusten mukaan ajoissa toteutettu lannoitus booripitoisilla lannoitteilla varmistaa kuusikon terveen kehityksen viljavilla, mutta niukkaboorisilla kivennäismailla. Kuusikoissa esiintyvät muut vauriot ovat yleensä ohimeneviä, eivätkä ne aiheuta merkittäviä kasvuhäiriöitä.

Lisätietoja:
erikoistutkija Risto Rikala, Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen tutkimusasema, 77600 Suonenjoki,
puh. 010 211 4840, 050 391 4840, sähköposti: risto.rikala @ metla.fi

Julkaisu:
Rikala, Risto (toim.) 2004. Puiden kasvuhäiriöt viljavilla kivennäismailla. "Kaskialueen kuusikoiden kasvuhäiriöt" -loppuraportti. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 934. 68 sivua. ISBN951-40-1944-X.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi