Metsäntutkimuslaitos

Lisätietoja suhdannekatsaustiedotteeseen 3.11.2004
Takaisin tiedotteeseen

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2004-2005
Kysyntä kasvaa - ylitarjonta jarruttaa hintakehitystä vuonna 2005

Metsäteollisuuden markkinanäkymät ovat viime vuotta valoisammat. Vientimarkkinoiden talouskasvu on lisännyt metsäteollisuustuotteiden kysyntää ja Suomen vientimääriä. Kysynnän kasvu ei ole kuitenkaan ylitarjonnan ja vahvan euron vuoksi juurikaan heijastunut tuotteiden hintoihin. Jatkossakin sahatavaran hintakehityksen odotetaan pysyvän heikkona, kun taas paperin vientihintaan odotetaan maltillista nousua päävientimarkkinoilla Euroopassa.
Raakapuumarkkinoilla paperin tuotannon kasvu nostaa kuidun kysyntää ja sahatavaran tuotannon korkea taso pitää tukin kysynnän vilkkaana. Teollisuuden lisääntynyt puun tarve katetaan markkinahakkuilla, tuonnilla sekä kuluvana vuonna myös varastoja vähentämällä. Paperin hinnanlasku on heijastunut kotimaassa kuitupuun hintoihin. Vaikka hintojen odotetaankin loppuvuodesta hieman vahvistuvan, jää kuluvan vuoden keskimääräinen kantohintataso viime vuotta alhaisemmaksi. Ensi vuonna kantohintatasoa nostaa hivenen nousevat kuitupuun hinnat.
Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin.

Ylitarjonta pitää paperimarkkinoiden kilpailun kovana
Kilpailua paperin vientimarkkinoilla Euroopassa ylläpitää edelleen ylikapasiteetti ja vahva euro. Suomen vienti- ja tuotantomäärät kasvavat tänä ja ensi vuonna selvästi, mutta hinnat reagoivat kysynnän kasvuun hitaasti. Vaikka paperin hintojen odotetaan loppuvuodesta nousevan, nimellinen vientihinta jää tänä vuonna noin 5 prosenttia viimevuotista alemmaksi. Ensi vuonna keskivientihintaan ennustetaan noin 2 prosentin nousua.

Itä-Euroopan ja Venäjän tarjonta lisää sahatavaramarkkinoiden kilpailua
Sahatavaran kysyntä on kasvanut tänä vuonna myös Suomen päävientimarkkinoilla Euroopassa. Vaikka hinnat ovat ylitarjonnan vuoksi laskeneet, Suomen vienti- ja tuotantomäärät pysyvät lähellä viime vuoden korkeaa tasoa. Ensi vuonna sahatavaran kysynnän kasvu jää Euroopassa pääosin korjausrakentamisen varaan, kun asuinrakentaminen supistuu. Samalla tarjonnan kasvu lisää kilpailua entisestään ja markkinoiden hintakehitys pysyy heikkona. Suomen sahatavaran tuotannon, vientimäärän ja nimellisen vientihinnan ennustetaan jäävän ensi vuonna kuluvaa vuotta alemmiksi.

Kannattavuus kohenee paperiteollisuudessa, sahoilla edelleen vaikeaa
Paperiteollisuuden kannattavuuden odotetaan ensi vuonna paranevan, kun vientihinnat ja kapasiteetin käyntiasteet alkavat nousta kustannuskehityksen pysyessä maltillisena. Sen sijaan sahateollisuuden kannattavuuden ennustetaan pysyvän edelleen heikkona. Korkeat tuotantomäärät ja maltillinen kustannuskehitys eivät kannattavuutta paranna, kun vientihinnat pysyvät alhaisina.

Raakapuun kysyntä ennätyskorkealla
Paperin tuotannon kasvaessa ja sahatavaran tuotannon pysyessä korkeana puun tarpeen kasvu katetaan tänä vuonna lisäämällä markkinahakkuita, puun tuontia ja alentamalla puuvarastoja. Vaikka loppuvuodelle odotetaan hienoista kantohintojen vahvistumista, kantohintatason arvioidaan jäävän tänä vuonna 3-4 prosenttia alle viime vuoden tason. Ensi vuonna paperiteollisuuden puuntarpeen lisääntyessä ja hakatun puun varastojen tarvitessa täydennystä markkinahakkuiden ennustetaan nousevat 58 miljoonaan kuutiometriin ja tuonnin kasvavan noin 7 prosentilla. Raakapuun hintatasoa nostaa hivenen kuitupuun kantohintojen pieni vahvistuminen paperin ja sellun hintojen alkaessa nousta. Sahatavaran edelleen verrattain korkeat tuotantomäärät pitävät havutukkien kysynnän vilkkaana, mutta tukkien hintoihin ei odoteta sahatavaran heikon hintakehityksen vuoksi nousua.

Ensi vuonna yksityismetsätalouden kannattavuus kohoaa ja puuntuotannon investoinnit nousevat
Tänä vuonna tapahtunut notkahdus yksityismetsien bruttokantorahatuloissa korjaantuu ensi vuonna. Silloin kantorahatulot nousevat kuluvan vuoden vajaasta 1,5 miljardista eurosta 3-4 prosentilla, kun hakkuumäärät kasvavat ja kantohintataso vahvistuu. Hehtaaria kohden laskettu nettotulos nousee 100 euroon ja metsänomistamisen sijoitustuoton perusteella arvioitu kannattavuus paranee reaalituoton noustessa 4,5 prosenttiin. Puuntuotannon kokonaisinvestoinnit lisääntyvät hieman verrattuna tämän vuoden vajaaseen 170 miljoonaan euroon.

Metsäteollisuuden työllisyys laskusuunnassa
Koko metsäteollisuuden työllisyys on tänä vuonna heikentynyt ja uusia työpaikkoja on syntynyt lähinnä vain jalostetuotannossa. Suurinta työpaikkakato on ollut massa- ja paperiteollisuudessa. Puutuoteteollisuus on selvinnyt vähemmällä, kun kotimaan korjaus- ja asuinrakentamisen hyvä kehitys on tuonut lisää työpaikkoja puusepänteollisuuteen. Ensi vuonna metsäteollisuuden kokonaistyöllisyyden laskun arvioidaan hidastuvan. Massa- ja paperiteollisuuden ennustetaan työllistävän noin 34 000 henkilöä ja puutuoteteollisuuden noin 30 500 henkilöä.

Metsätaloudessa työllisten määrä kasvussa
Metsien suojelun ja luonnonhoidon tehtävät sekä energiapuun korjuu ovat tulleet yhä tärkeämmiksi metsätalouden työllisyyden kannalta. Markkinahakkuiden ennakoidulla kasvulla arvioidaan olevan enemmänkin työllisyyttä ylläpitävä vaikutus metsätalouden perinteisissä tehtävissä, puunkorjuussa ja kuljetuksessa, sekä tänä että ensi vuonna. Metsätalouden kokonaistyöllisyyden ennakoidaan ensi vuonna pysyvän suunnilleen samalla 26 700 henkilön tasolla kuin kuluvana vuonna.

Katsaus sisältää myös viisi ajankohtaista erityisartikkelia, joissa aiheina ovat mm. metsäverouudistus ja puumarkkinat sekä puutuotteiden vientimahdollisuudet Kiinaan.

Takaisin tiedotteeseen

Lisätietoja:
MMT Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos / Vantaan tutkimuskeskus,
puh. 010 211 2232, sähköposti: Riitta.Hanninen@metla.fi

Julkaisu:
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2004-2005

Tilaukset:

  • Tilauslomake Internetissä

  • puhelimitse: 010 211 2198/ Raija Lahtinen

  • sähköpostilla: raija.lahtinen@metla.fi

Metsäsektorin suhdannekatsaus on luettavissa ja tulostettavissa pdf-muotoisena myös Metinfo
Tilastopalvelussa
(vaatii käyttölisenssin).

Tutkimushanke: Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi