Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 28.10.2004

Metsätieteen aikakauskirja 3/2004 ilmestynyt:
Uutta tietoa neulasten booripitoisuudesta, tukkimiehentäin ravinnosta sekä puunhankinnan tutkimusaiheista

Metsätieteen aikakauskirjan 3/2004 aiheina ovat muun muassa viljavien maiden nuorten kuusikoiden neulasten booripitoisuus Etelä-Suomessa, rauduskoivu ja kenttäkerroksen kasvit tukkimiehentäin ravintona sekä puunhankinnan tutkimusaiheet pitkälle tulevaisuuteen. Julkaisun Tieteen tori -palstalla käsitellään muun muassa yksityismetsänomistajan puukauppatyytyväisyyden seurausvaikutuksia. Julkaisun erillisessä Metsävarat-osastossa (3B/2004) aiheina ovat Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat sekä hakkuumahdollisuusarviot.

Boorin puutos | Tukkimiehentäi | Puunhankinnan tutkimusaiheet | Lisätietoja ja tilaukset

Boorin puutos vaivaa kuusikoita Keski-Suomessa, Savossa ja Pohjois-Karjalassa

Viljavien kangasmaiden nuorten kuusikoiden kasvuhäiriöiden yleisyyttä ja erityisesti neulasten booripitoisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä tutkittiin Etelä-Suomessa 110 nuoressa kuusikossa valtakunnan metsien 9. inventoinnin koealoilla.

Neulasanalyysit osoittivat, että boorin puutosta - pitoisuus alle 5 mg/kg - tavattiin Keski-Suomen, Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskuksissa. Samoilla alueilla tavattiin myös selvästi kasvuhäiriöisiä puita. Neulasten booripitoisuus näytti laskevan pohjoiseen ja itään siirryttäessä sekä metsikön tiheyden ja puuston keskiläpimitan kasvun myötä. Toisaalta neulasten booripitoisuus oli sitä korkeampi, mitä kosteampi kasvupaikka oli. Maa-analyysissa parhaiten neulasten booripitoisuutta selittivät kivennäismaan vesiliukoisen boorin pitoisuus ja määrä sekä humuskerroksen boorin kokonaismäärä ja vesiliukoisen boorin määrä.

Artikkeli: Viljavien maiden nuorten kuusikoiden neulasten booripitoisuus Etelä-Suomessa - Pekka Tamminen & Anna Saarsalmi

Alkuun

Boorin puutos | Tukkimiehentäi | Puunhankinnan tutkimusaiheet | Lisätietoja ja tilaukset

Tukkimiehentäi aiheuttaa taimituhoja myös rauduskoivun taimille

Rauduskoivun ja kenttäkerroksessa esiintyvien kasvien kelpaavuutta tukkimiehentäin ravinnoksi tutkittiin syöttökokeiden avulla. Rauduskoivun syöttökokeessa tukkimiehentäille tarjottiin taimien tyvestä leikattuja kapuloita. Tukkimiehentäi on rauduskoivulla potentiaalinen taimituhojen aiheuttaja, sillä kokeen loppuun mennessä tukkimiehentäit olivat syöneet 81 % taimikapuloiden kokonaiskuoripinta-alasta.

Tukkimiehentäit söivät myös runsaasti kuorta ja nilaa eri kasvien rungoilta sekä lehtien eri osia. Erityisen runsaasti syöntivioitusjälkiä löydettiin suopursun, kanervan ja mustikan varsista, puolukan varsista ja lehdistä sekä pihlajan rungolta.

Artikkeli: Rauduskoivu ja kenttäkerroksen kasvit tukkimiehentäin ravintona - Heli Viiri

Alkuun

Boorin puutos | Tukkimiehentäi | Puunhankinnan tutkimusaiheet | Lisätietoja ja tilaukset

Tutkimuksen suuntaukseen apua puunhankinnan toimintaympäristön tulevaisuuden kuvista

Metsäteknologian tutkijat selvittivät mahdollisia puunhankinnan toimintaympäristön kehitysvaihtoehtoja yhdessä puunhankinnan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Puunhankinnan toimintaympäristöiksi laadittiin kuusi erilaista tulevaisuuden kuvaa: suojelua ja puupeltoja, puuenergian lisääntyvä käyttö, raakapuu jää rajan taakse, kehittyvä puutuoteteollisuus, massa- ja paperiteollisuus menestyvät ja Suomi-brändi. Tulevaisuusvaihtoehtojen perusteella määriteltiin tutkimusongelmia, joiden selvittäminen antaisi tietoa tulevaisuuteen varautumisessa ja puunhankinnan toiminnan kehittämisessä.

Tutkittavaa tulevaisuuteen:

Artikkeli: Puunhankinnan tutkimusaiheita pitkälle tulevaisuuteen - Arto Rummukainen, Jani Heikkilä, Jukka Aarnio, Jari Ala-Ilomäki, Antti Asikainen, Pekka Mäkinen, Lauri Sikanen, Timo Tahvanainen & Kari Väätäinen

Alkuun

Boorin puutos | Tukkimiehentäi | Puunhankinnan tutkimusaiheet | Lisätietoja ja tilaukset

Tietoa julkaisusta

Metsätieteen aikakauskirja 3/2004
Metsätieteen aikakauskirjaa julkaisevat yhteistyössä Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS). Metsätieteen aikakauskirjassa julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Tieteen Tori -palstalla julkaistaan yleensä metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.
Hinnat: irtonumero 17 €/kpl, vuosikerta 60 €.

Lisätietoja:

  • Metsäntutkimuslaitos/julkaisutoimitus, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki
    puh. 010 211 2144, sähköposti: sms@helsinki.fi
  • tilauslomake
  • kirjoittajien yhteystiedot löytyvät julkaisuista

Alkuun


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi